Konsekwencje społeczno-polityczne przystąpienia Polski do NATO

86 stron, 62 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. STARANIA POLSKI O CZŁONKOSTWO W NATO 11
1. Nawiązanie kontaktów dyplomatycznych z Sojuszem 11
2. Północnoatlantycka Rada Współpracy (NACC) – forum współpracy z Europą Środkowowschodnią 13
3. Partnerstwo dla Pokoju – płaszczyzna współpracy Polski z Sojuszem 18
4. Rokowania w Madrycie w sprawie przyjęcia Polski do NATO 25

ROZDZIAŁ II. ASPEKT POLITYCZNY INTEGRACJI Z NATO 32
1. Polska polityka zagraniczna 32
2. Partnerstwo stowarzyszeniowe z Unią Zachodnioeuropejską 42
3. Korzyści z wejścia Polski do NATO 46

ROZDZIAŁ III. POZAMILITARNY WYMIAR INTEGRACJI 50
1. Współpraca ekonomiczna 50
2. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom czasu pokoju 53
3. Likwidacja skutków katastrof i klęsk żywiołowych 61
4. Współpraca naukowo – badawcza 62

ROZDZIAŁ IV. WYMIAR SPOŁECZNY 67
1. Poczucie przynależności do zachodniego obszaru cywilizacyjnego 67
2. Poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i możliwości swobodnego rozwoju 71

ZAKOŃCZENIE 80
BIBLIOGRAFIA 82

image_pdf