Konsekwencje przystąpienia Polski do wspólnej polityki handlowej UE

MAGISTERSKA,WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. B. JAŃSKIEGO W WARSZAWIE

Wstęp 1
I Historia Unii Europejskiej 3
1 1 Historia Unii Europejskiej i jej traktaty 3
1 2 Filary Unii Europejskiej 13
1 3 Instytucje Unii Europejskiej 15
1 4 Proces rozszerzenia Unii Europejskiej 23
II Pojęcie, istota, etapy procesów integracji ekonomicznej 26
2 1 Unia Walutowa (UW) 37
2 2 Euro 38
III Zakres wspólnej polityki handlowej Wspólnoty Europejskiej 42
3 1 Podstawy traktatowe 42
3 2 Kompetencje Wspólnoty i kompetencje mieszane 45
3 3 Specyfika prawa w zakresie wspólnej polityki handlowej 46
IV Elementy wspólnej polityki handlowej w zakresie których kompetencje zostaną przekazane Wspólnocie Europejskiej 48
4 1 Zmiany i tworzenie przepisów celnych 48
4 1 1 Pojęcie, rodzaje i funkcje ceł 48
4 1 2 Taryfa celna, jej pojęcie i rodzaje 50
4 1 3 Przyjęcie Wspólnej Taryfy Celnej( obniżenie ochrony celnej w imporcie na rynek polski) 51
4 1 4 Przyjęcie Wspólnotowego Kodeksu Celnego i przepisów wykonawczych 55
4 2 Utrata przez Polskę kompetencji w zakresie zawierania umów celnych i handlowych z państwami trzecimi i przyjęcie dorobku traktatowego Wspólnoty Europejskiej 58
4 3 wspólnotowe regulacje i stosowane środki ochrony przed nieuczciwym i nadmiernym importem 66
4 3 1 Stan uzgodnień prawnych 66
4 3 2 Pojecie, rodzaje dumpingu i subsydiów 67
4 3 3 Przyjęcie stosowanych przez Wspólnotę środków ochrony rynku i rezygnacja stosowanej przez Polskę ochrony wobec państw trzecich 69
4 4 Przyjęcie wspólnotowych zasad polityki eksportowej 75
4 5 Inne elementy związane z polityką handlową 77
4 5 1 Udział Polski w polityce Wspólnoty Europejskiej na rzecz rozwoju 77
4 5 2 Dostosowanie systemu wprowadzania sankcji gospodarczych 78
Uwagi i wnioski 80
Bibliografia 82

image_pdf