Konkurencyjność w Unii Europejskiej w aspekcie funkcjonowania MSP

praca magisterska: 129 stron, 48 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I.  Ogólna charakterystyka Unii Europejskiej 6
1.1. Geneza Unii Europejskiej – rozwój istoty integracji 6
1.2. Funkcjonowanie Unii Europejskiej 10
1.3. Osiągnięcia Unii Europejskiej 18
1.3.1. Struktura rynku Unii Europejskiej 21
1.3.2. Charakterystyka Jednolitego Rynku 21
1.3.3. Budżet Unii Europejskiej w aspekcie MSP 25
1.3.4. Struktura małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej 26
1.3.5. Polityka Unii Europejskiej w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw 27
1.3.6. Czynniki określające poziom konkurencyjności sektora MSP w Unii Europejskiej 30
1.4. Zasady konkurencji w funkcjonowaniu wspólnego rynku 31

Rozdział II.  Procesy dostosowawcze w sektorze  małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 43

2.1. Cechy i struktura małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 43
2.2. Wyznaczniki konkurencyjności sektora MSP w Polsce 49
2.2.1. Wpływ otoczenia na konkurencyjność MSP 49
2.2.2. Sposoby finansowania przedsiębiorstw należących do sektora MSP 54
2.2.3. Eksport przedsiębiorstw należących do MSP jako element konkurencyjności 56
2.2.4. Wzrost nakładów inwestycyjnych i wprowadzanie innowacji jako podstawa konkurencyjności MSP 59
2.2.5. Zarządzanie jakością jako narzędzie kształtowania zdolności konkurencyjnej 65
2.2.6. Personel jako decydujący element konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw 67
2.3. Fundusze strukturalne oraz programy dla sektora MSP w Polsce 71
2.3.1. Cele i sposób realizacji polityki rządu wobec sektora MSP 71
2.3.2. PHARE 2000 i 2001 76
2.3.3. Instytucje wspierające rozwój MSP w Polsce 81

Rozdział III. Perspektywy polskiego sektora MSP w UE 88
3.1. Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na sektor MSP 88
3.2. Szanse dla sektora MSP płynące z rozszerzenia Unii Europejskiej 98
3.3. Rola programów strukturalnych i pomocowych w rozwoju sektora MSP w Polsce 100
3.4. Poziom wykorzystania funduszy strukturalnych i programów pomocowych dla sektora MSP w Polsce na przykładzie województwa (regionu) śląskiego 109
3.5. Zagrożenia dla MSP po akcesji Polski do UE 119

Zakończenie 123
Bibliografia 125
Spis tabel i wykresów 129
image_pdf