Konkurencyjność Unii Europejskiej w strukturze gospodarki światowej

praca magisterska: 112 stron, 45 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA POJĘCIA KONKURENCYJNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ 5
1.1. Pojęcie gospodarki rynkowej 5
1.2. Konkurencyjność w warunkach gospodarki globalnej 14
1.3. Znaczenie pojęcia przedsiębiorstwo międzynarodowe 18
1.4. Konkurencja – szanse i zagrożenia 21

ROZDZIAŁ II. POLITYKA KONKURENCYJNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ 25
2.1. Pojecie i istota integracji 25
2.1.1. Utworzenie Unii Europejskiej 31
2.2. Polityka ochrony konkurencji 34
2.2. Pomoc państwa wynikająca z traktatu o Wspólnocie Europejskiej 41
2.3. Działalność Grupy Zadaniowej BEST na rzecz konkurencyjności w UE 46
2.4. Fundusze strukturalne i pomocowe Unii Europejskiej 49

ROZDZIAŁ III. KONKURENCYJNOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ 54
3.1. Polityka celna Unii Europejskiej 54
3.1.1. Zasady polityki zewnętrznej Unii Europejskiej 59
3.2. Konkurencyjność i współpraca Unii Europejskiej z międzynarodowymi rynkami i organizacjami 64
3.2.1. Konkurencyjność i współpraca Unii Europejskiej z organizacjami międzynarodowymi 64
3.2.2. Konkurencyjność i współpraca Unii Europejskiej z rynkami międzynarodowymi 66

ROZDZIAŁ IV.  PERSPEKTYWY KONKURENCYJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W XXI WIEKU 80
4.1. Reaktywność przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym 80
4.2. Funkcjonowanie współczesnych gospodarek w warunkach globalnej konkurencji 84
4.3. Przykład wspierania przedsiębiorczości jako elementu przewagi konkurencyjnej w krajach Unii Europejskiej 92
4.4. Perspektywy konkurencyjności Unii Europejskiej na tle konkurencji globalnej 100

ZAKOŃCZENIE 106
BIBLIOGRAFIA 108
SPIS RYSUNKÓW 112

image_pdf