Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości

Praca magisterska broniona w Wyższej Szkole Ubezpieczeń w Kielcach. Ma 94 stron.

pełny temat: KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSOWO-KSIĘGOWE W RACHUNKOWOŚCI NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FIRMY MATRIX.PL®

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach /dziś Umiejętności/
Kierunek: Finanse i Bankowość
Specjalność: rachunkowość

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ISTOTA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO W RACHUNKOWOŚCI. 6
1. SYSTEM INFORMACYJNY JAKO PODSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO. 6
1.1. System informacyjny. 6
1.2. Funkcje systemu informacyjnego 10
1.3. Pożądane cechy systemu informacyjnego 11
1.4. Systemy informatyczne 11
2. POTRZEBA TWORZENIA SYSTEM INFORMATYCZNYCH W RACHUNKOWOŚCI. 14
3. RACHUNKOWOŚĆ JAKO ZŁOŻONY SYSTEM INFORMATYCZNY. 15
3.1. Cele rachunkowości jako system: 19
3.2. Wady i zalety rachunkowości informatycznej. 20
4. STRUKTURA SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 21
5. DZIEDZINY RACHUNKOWOŚCI PODLEGAJĄCE INFORMATYZACJI. 26

ROZDZIAŁ II. ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE ZASTOSOWAŃ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ. 31
1. KOMPUTERYZACJA PRAC KSIĘGOWYCH. 31
2. WYMOGI STAWIANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI PROGRAMOM KOMPUTEROWYM. 32
2.1. Dopuszczenie systemu finansowo-księgowego do eksploatacji 37
2.2. Zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych 38
2.3. Aktualizacja zakładowego planu kont 39
2.4. Zasady ochrony danych, programów i sprzętu 40
3. BEZPIECZEŃSTWO I METODY OCHRONY DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. 43
3.1. Rodzaje zagrożeń systemów informatycznych 43
3.2. Prawna ochrona danych i zabezpieczanie zasobów. 46
4. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWO I SYSTEM OCHRONY INFORMATYCZNEGO SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI. 52

ROZDZIAŁ III. WDRAŻANIE SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAKTYCE. 54
1. KRYTERIA WYBORU I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE. 54
1.1. Praktyczne wskazówki w dotyczące wyboru systemu FK. 54
1.2. Pożądane cechy i funkcje dobrego systemu FK. 56
2. AUDYT I ATESTACJA OPROGRAMOWANIA. 58
2.1. Audyt oprogramowania. 59
2.2. Atestacja oprogramowania. 60
2.3. Przedmiot atestacji. 60
2.4. Kontrola wewnętrzna w środowisku informatycznym. 61
3. OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU FK. 62
4. WDRAŻANIE SYSTEMÓW UŻYTKOWYCH. 65

ROZDZIAŁ IV. PREZENTACJA OPROGRAMOWANIA FK FIRMY MATRIX. PL 67
PRZEDSTAWIENIE FIRMY I JEJ REFERENCJI. 67
2. ZGODNOŚĆ PROGRAMU FK ZE ZNOWELIZOWANĄ USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI. 70
2.1. Zakres stosowania i dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w FK. 70
2.2. Księgi rachunkowe i ich wydruk, dziennik. 72
2.3. Zbiory kont syntetycznych i analitycznych, zestawienie obrotów i sald, inwentarz, dowody źródłowe. 74
2.4. Treść dowodu księgowego, sprawdzalność ksiąg, ochrona danych. 75
3. APLIKACJA WYBRANEGO SYSTEMU SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FIRMY MATRIX. PL. 77
3.1. Przeznaczenie programu. 77
3.2. Środowisko programu FK. 78
3.3. Struktura sytemu FK. 80
3. 4. Podstawowe funkcje programu. 82
4. WALORY MERYTORYCZNO-TECHNICZNE PROGRAMU. 84

ZAKOŃCZENIE 89
SPIS RYSUNKÓW. 91
SPIS TABEL. 91
LITERATURA. 92

image_pdf