Karty płatnicze jako nowoczesny produkt bankowy

praca magisterska: 105 stron, 46 pozycji w bibliografii

WSTĘP 3

Rozdział 1. Marketing produktów i usług bankowych 5
1.1 Koncepcja marketingu usług bankowych 5
1.1.1 Specyfika marketingu bankowego 5
1.1.2. Ewolucja marketingu bankowego 7
1.1.3. Marketing-mix jako podstawa praktyki marketingowej 8
1.2. Produkt jako element strategii marketingowej banku 12
1.2.1. Pojęcie produktu bankowego i jego rodzaje 12
1.2.2. Funkcje produktu bankowego 14
1.2.3. Ceny produktów bankowych 17
1.2.4. Nowy produkt bankowy – etapy tworzenia 20
1.2.5. Cykl życia produktu bankowego 22
1.2.6. Karta płatnicza jako produkt bankowy i nowa forma płatności 24

Rozdział 2. Charakterystyka kart płatniczych 27
2.1. Pojęcie karty płatniczej 27
2.2. Cechy charakterystyczne karty 28
2.2.1. Budowa karty 28
2.2.2. Systemy zabezpieczeń 29
2.3. Karty płatnicze a bankomaty 38
2.3.1. Rozwój rynku bankomatów w Polsce i na świecie 38
2.3.2. Funkcje bankomatów 40
2.3.3. Rodzaje bankomatów 41
2.3.4. Tendencje wykorzystania bankomatów w Polsce 42
2.4. Rodzaje kart płatniczych i ich funkcje 44
2.5. Karta a inne formy płatności 54
2.5.1. Karta płatnicza a gotówka 54
2.5.2. Karta płatnicza a czek 55

Rozdział 3. Powstanie i rozwój kart płatniczych 58
3.1. Historia narodzin i rozwój plastykowego pieniądza na świecie 58
3.2. Główne międzynarodowe systemy kart płatniczych 61
3.2.1. VISA International 61
3.2.2. Diners Club 62
3.2.3. Europay International MasterCard 64
3.2.4. American Express 65
3.2.5. Japan Credit Bureau Corporation 67
3.3. Historia rynku kart płatniczych w Polsce 69
3.3.1. Rozwój międzynarodowych systemów kart płatniczych w Polsce 69
3.3.2. Krajowe systemy kart płatniczych 76
3.4. Stan i perspektywy rozwoju kart płatniczych w Polsce 78
3.4.1. Dynamika rozwoju kart płatniczych 78
3.4.2. Problemy i zagrożenia związane z rozwojem kart płatniczych 86
3.4.3. Możliwości rozwoju kart płatniczych w Polsce 89

ZAKOŃCZENIE 98
BIBLIOGRAFIA 100
SPIS TABEL 104
SPIS RYSUNKÓW 105

image_pdf