Istota oraz przejawy globalizacji w procesach gospodarczych

praca magisterska na 99 stron

Spis treści

Wstęp 6
Rozdział I. Ogólny zarys globalizacji. Zagadnienia wstępne.
1.1. Historyczny rys rozwoju terminologii globalizacji 10
1.2. Pojęcie globalizacji 12
1.3. Wymiary globalizacji 14
1.4. Globalny rynek w procesach gospodarczych 16
1.5. Regionalizm 18
1.6. Globalne organizacje międzynarodowe 20
1.7. Glokalizacja 28

Rozdział II. Globalne Kryzysy Gospodarcze
2.1.Mechanizm powstawania kryzysów 30
2.2.Wielki Kryzys Gospodarczy 1929-1939 oraz obecny kryzys 33
2.3.Wychodzenie z kryzysu 41

Rozdział III. Mechanizm globalizacji a sytuacja Polski.
3.1. Polskie członkostwo w Unii Europejskiej 45
3.2. Rola Unii Europejskiej w globalizującym się świecie a miejsce Polski 47
3.3. Polska integracja walutowa z Unią Europejską 54
3.4. Globalizacja polskiej gospodarki a napływ inwestycji zagranicznych do Polski 58
3.5. Budowa bezpieczeństwa narodowego Polski w ramach integracji z Europą 61

Rozdział IV. Korzyści i zagrożenia związane z globalizacją
4.1. Rozwój techniczno- naukowy 64
4.2. Łatwość podróżowania, poznawania nowych kultur i obyczajów 71
4.3. Suwerenność państwa w procesach globalizacji 73
4.4. Zmiany klimatyczne jako negatywny skutek globalizacji 75
4.5. Terroryzm oraz cyberterroryznm jako negatywne przejawy globalizacji 78
4.6. Wzrost bezrobocia jako negatywny skutek globalizacji 82
4.7. Globalizacja oczami pro globalistów oraz antyglobalistów 85

Zakończenie 88
Bibliografia 91

Literatura uzupełniająca 95
Wykaz aktów prawnych 94

Wykaz tabel 97
Wykaz wykresów 98
Wykaz rysunków 99

image_pdf