Istota oraz przejawy globalizacji w procesach gospodarczych

praca magisterska na 99 stron

Spis treści

Wstęp 6
Rozdział I. Ogólny zarys globalizacji. Zagadnienia wstępne.
1.1. Historyczny rys rozwoju terminologii globalizacji 10
1.2. Pojęcie globalizacji 12
1.3. Wymiary globalizacji 14
1.4. Globalny rynek w procesach gospodarczych 16
1.5. Regionalizm 18
1.6. Globalne organizacje międzynarodowe 20
1.7. Glokalizacja 28

Rozdział II. Globalne Kryzysy Gospodarcze
2.1.Mechanizm powstawania kryzysów 30
2.2.Wielki Kryzys Gospodarczy 1929-1939 oraz obecny kryzys 33
2.3.Wychodzenie z kryzysu 41

Rozdział III. Mechanizm globalizacji a sytuacja Polski.
3.1. Polskie członkostwo w Unii Europejskiej 45
3.2. Rola Unii Europejskiej w globalizującym się świecie a miejsce Polski 47
3.3. Polska integracja walutowa z Unią Europejską 54
3.4. Globalizacja polskiej gospodarki a napływ inwestycji zagranicznych do Polski 58
3.5. Budowa bezpieczeństwa narodowego Polski w ramach integracji z Europą 61

Rozdział IV. Korzyści i zagrożenia związane z globalizacją
4.1. Rozwój techniczno- naukowy 64
4.2. Łatwość podróżowania, poznawania nowych kultur i obyczajów 71
4.3. Suwerenność państwa w procesach globalizacji 73
4.4. Zmiany klimatyczne jako negatywny skutek globalizacji 75
4.5. Terroryzm oraz cyberterroryzm jako negatywne przejawy globalizacji 78
4.6. Wzrost bezrobocia jako negatywny skutek globalizacji 82
4.7. Globalizacja oczami pro globalistów oraz antyglobalistów 85

Zakończenie 88
Bibliografia 91

Literatura uzupełniająca 95
Wykaz aktów prawnych 94

Wykaz tabel 97
Wykaz wykresów 98
Wykaz rysunków 99

Wstęp

Współczesny świat charakteryzuje się coraz większymi przepływami informacji, towarów, usług oraz ludzi, co jest skutkiem globalizacji. Istota i przejawy tego procesu mają ogromny wpływ na rozwój gospodarczy, społeczny, polityczny i kulturowy. Globalizacja stanowi proces intensywnych zmian, które nie pozostają bez wpływu na życie każdego z nas. Dlatego też, temat ten staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania badaczy z różnych dziedzin nauki, a także praktyków i decydentów.

W pracy magisterskiej pt. „Istota oraz przejawy globalizacji w procesach gospodarczych” skupię się na kompleksowym spojrzeniu na ten proces. Celem mojej pracy jest przedstawienie ogólnego zarysu globalizacji oraz ukazanie jej wpływu na procesy gospodarcze na świecie, a także w Polsce. W rozdziale pierwszym przedstawie historyczny rys rozwoju terminologii globalizacji oraz pojęcie i wymiary globalizacji. Omówię globalny rynek w procesach gospodarczych, a także pojęcie regionalizmu, globalnych organizacji międzynarodowych i glokalizacji.

Rozdział drugi poświęcony będzie globalnym kryzysom gospodarczym. Przedstawię mechanizm powstawania kryzysów oraz omówię przykłady takich kryzysów, takie jak Wielki Kryzys Gospodarczy z lat 1929-1939 oraz obecny kryzys. Przedstawię także sposoby wychodzenia z kryzysu.

W trzecim rozdziale skoncentruję się na mechanizmie globalizacji a sytuacji Polski. Omówię polskie członkostwo w Unii Europejskiej, rolę Unii Europejskiej w globalizującym się świecie, a także miejsce Polski w tym procesie. Przedstawię integrację walutową Polski z Unią Europejską, napływ inwestycji zagranicznych do Polski, a także budowę bezpieczeństwa narodowego Polski w ramach integracji z Europą.

W czwartym rozdziale skoncentruję się na korzyściach i zagrożeniach związanych z globalizacją. Przedstawię rozwój techniczno-naukowy, łatwość podróżowania, poznawania nowych kultur i obyczajów, a także kwestie suwerenności państwa w procesach globalizacji. Omówię również negatywne skutki, takie jak zmiany klimatyczne, terroryzm oraz cyberterroryzm, wzrost bezrobocia, a także omówię globalizację oczami pro-globalistów oraz antyglobalistów.

W zakończeniu pracy podsumuję przedstawione zagadnienia, podkreślę znaczenie globalizacji w procesach gospodarczych oraz jej wpływ na Polskę i świat. Wnioski zawarte w pracy pozwolą na wypracowanie zaleceń dotyczących efektywnego wykorzystania potencjału globalizacji oraz minimalizacji jej negatywnych skutków.

W pracy wykorzystam różnorodne źródła, takie jak artykuły naukowe, raporty, materiały źródłowe z instytucji międzynarodowych, jak również prace naukowe i monografie dotyczące globalizacji, gospodarki i problemów społecznych.

W celu zachowania przejrzystości i porządku w pracy, posłużę się odpowiednią strukturą składającą się z czterech rozdziałów. Każdy rozdział będzie składał się z kilku podrozdziałów, które pozwolą na dogłębne omówienie przedstawionych zagadnień. W ramach pracy opracuję także bibliografię, literaturę uzupełniającą, wykaz aktów prawnych, tabel, wykresów oraz rysunków.

Przedmiotem mojej pracy jest kompleksowa analiza globalizacji i jej wpływu na procesy gospodarcze na świecie i w Polsce. Zwrócę uwagę na zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty globalizacji, a także przedstawię sposoby minimalizacji jej negatywnych skutków. Mam nadzieję, że moja praca przyczyni się do poszerzenia wiedzy na temat globalizacji i zainspiruje do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na wykorzystanie jej potencjału w sposób efektywny i zrównoważony.

image_pdf