Istota i charakter prawny członkostwa w spółdzielni

78 stron, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp

I. Zagadnienia ogólne.
1. Prawo spółdzielcze –  charakterystyka unormowania
2. Pojęcie spółdzielni i jej cechy.
3. Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni.
4. Organizacja (ustrój) spółdzielni
4.1. Walna Zgromadzenie.
4.2. Rada  Nadzorcza.
4.3. Zarząd
4.4. Przepisy wspólne dla rady i zarządu
4.5. Zebranie grup członkowskich.

II. Nabycie członkostwa
1. Powstanie członkostwa
2. Skutki przyjęcia na członka  osoby nie odpowiadającej wymaganiom statutowym, jak również utraty wymaganych przez statut kwalifikacji w czasie trwania członkostwa
2.1. Wykluczenie
2.2. Wykreślenie
3. Inne przyczyny ustania członkostwa
4. Odmowa i roszczenia o przyjęcie do spółdzielni

III. Prawa i obowiązki członka.
1.Prawo korzystania ze spółdzielni w zakresie określonym w statucie.
1.1. czynne i bierne prawo wyborcze
1.2. prawo do odpisów, zgromadzeń i uczestnictwa.
1.3. obowiązki wynikające z utraty statusu.
2. Obowiązek wniesienia wpisowego i udziałów
2.1. wpisowe
2.2. udziały imienne i niezbywalne.
3. Uczestniczenie członka w stratach spółdzielni.
4. Statutowy obowiązek deklarowania większej  liczby udziałów.
5. Skutki zmiany postanowień statutu o udziałach
6. Obowiązek wniesienia wkładu członkowskiego.
7. Szczególne obowiązki w różnych rodzajach spółdzielni.

IV. Ustanie członkostwa.
1. Przyczyny wykluczenia  członka.
2. Przyczyny wykreślenia członka z rejestru członków.
3. Postępowanie spółdzielni w sprawie o wykluczenie lub wykreślenie członka.
4. Skuteczność uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
5. Dochodzenie uchylenia  uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu na drodze sądowej.
6. Śmierć członka i ustanie bytu członka.

Zakończenie
Bibliografia

image_pdf