Inwestowanie indywidualne jako alternatywa systemu emerytalnego

76-stronnicowa praca dyplomowa

Spis treści

1. Zagadnienia wstępne 9
1.1. Uzasadnienia wyboru tematu 9
1.2. Cele pracy i hipoteza badawcza 10
1.3. Zakres badań 10
1.4. Metody badawcze 10
1.5. Źródła danych 11
1.6. Struktura rozprawy 11

2.Charakterystyka i historia systemu emerytalnego w Polsce. 12
2.1. Pojęcie, geneza i działanie systemu emerytalnego. 12
2.2. System emerytalny w Polsce 15
2.3 Dobrowolne programy emerytalne 19

3. Formy inwestowania indywidualnego 29
3.1. Akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych 29
3.2. Metale szlachetne 34
3.3. Nieruchomości 40
3.4. Fundusze inwestycyjne 44
3.5. Inne formy inwestowania 47

4. Ocena dostępnych form inwestowania indywidualnego w latach 2010-2020 50
4.1. Charakterystyka wybranych form inwestowania oraz opis założeń. 50
4.2. Stopa zwrotu z inwestycji w obligacje skarbowe poprzez dobrowolne programy emerytalne IKE w latach 2010-2020. 52
4.3. Stopa zwrotu z inwestycji w akcje spółek dywidendowych notowanych na GPW poprzez dobrowolne programy emerytalne IKE i IKZE w latach 2010-2020 56
4.4. Stopy zwrotów w przypadku lokowanie środków w lokaty bankowe poprzez konta emerytalne IKE i IKZE w latach 2010-2020 60
4.5. Stopy zwrotów w przypadku lokowanie środków w fundusze emerytalne poprzez konta emerytalne IKE i IKZE w latach 2010-2020. 63
4.6. Porównanie form inwestowania oraz lokowania środków poprzez programy emerytalne IKE oraz IKZE w latach 2010-2020. 66

Podsumowanie i wnioski 67
Bibliografia 70
Strony internetowe 73
Spis tabel 76
Spis Wykresów 76

Streszczenie

Celem pracy było zbadanie czy inwestowanie indywidualne w akcje spółek dywidendowych notowanych na GPW w Warszawie, poprzez dobrowolne programy emerytalne IKE i IKZE w latach 2010-2020, daje największa stopę zwrotu z pośród innych dostępnych form inwestowania. Badanie przeprowadzono na podstawie ceną oraz stopy dywidendy danych akcji, oprocentowania obligacji i lokat bankowych oraz analizie funduszy inwestycyjnych. Podstawowym źródłem informacji wykorzystanym w pracy jest przegląd danych Komisji Nadzoru Finansowego, Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej oraz serwisów finansowych, a dane prezentowane są metodą opisową, analityczną, tabelaryczną i graficzną. Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że akcje spółek dywidendowych dają największą stopę zwrotu spośród opisywanych form inwestowania i lokowania kapitału, a produkty emerytalne IKE i IKZE znacząco poprawiają stopę zwrotu z inwestycji. Stwierdzono, że duży wpływ na rezultat ma reinwestycja wypłaconych dywidend i odsetek.

Słowa kluczowe:

inwestowanie, akcje, obligacje, lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne emerytura

image_pdf