Integracja z UE – szanse, wyzwania i zagrożenia dla polskiego rolnictwa

82 strony, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział 1. Wspólna Polityka Rolna – historia i ewolucja. 4
1.1. Początki Wspólnej Polityki Rolnej – cele i instrumenty. 4
1.2. Reformy Wspólnej Polityki Rolnej. 9

Rozdział 2. Rolnictwo Polskie na tle Rolnictwa Unii Europejskiej 25
2.1. Polska Polityka Rolna 25
2.2. Struktura gospodarstw rolnych 39
2.3. Konkurencyjność Polskiego Rolnictwa 48

Rozdział 3. Skutki wdrożenia Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce 54
3.1. Pomoc przedakcesyjna 54
3.2. Korzyści z integracji 57
3.3. Koszty wdrożenia WPR 62
Zakończenie 75

Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 82

image_pdf