Instytucja odpowiedzialności władzy państwowej na podstawie Konstytucji

102 strony, 115 pozycji w bibliografii

Instytucja odpowiedzialności władzy państwowej na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Wstęp 4

Rozdział I: Historyczny rozwój instytucji odpowiedzialności państwa 7
1.1. Kontekst europejski 7
1.2. Kontekst polski. 8

Rozdział II. Wykonywanie władzy publicznej 16
2.1. „Wykonywanie władzy publicznej” w świetle Kodeksu cywilnego – ujęcie funkcjonalne 16
2.2. Władza publiczna a zadania publiczne 21
2.3. Odpowiedzialność za wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej 26
2.4. Bezprawność przy wykonywaniu władzy publicznej 32

Rozdział III. Prawo podmiotowe do odszkodowania i jego konstytucjonalizacja 38
3.1. Geneza, przesłanki i funkcje konstytucyjnego prawa do odszkodowania 38
3.2. Problematyka bezpośredniego stosowania art. 77 ust. 1 Konstytucji RP a skutki konstytucjonalizowania prawa do odszkodowania 43
3.3. Prawo do sądu a konstytucyjna gwarancja odszkodowania 46
3.4. Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego 51
3.4.1. Orzeczenia TK a stan tzw. bezprawności normatywnej 53
3.4.2. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w ujęciu czasowym 58

Rozdział IV. Władza publiczna,  jej wykonywanie i odpowiedzialność w świetle unormowań Kodeksu Cywilnego 66
4.1.Zmiany unormowań Kodeksu Cywilnego w zakresie ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie władzy publicznej 66
4.2. Konstytucjonalne prawo do odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wykonywania władzy publicznej 73
4.3. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody przy wykonywaniu władzy publicznej na zasadach słuszności i ryzyka 80
4.4. Podstawa odpowiedzialności za naruszenie prawa wspólnotowego przez władzę publiczną 87

Zakończenie 94
Bibliografia 96
image_pdf