Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych – środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

Dyplomowa / OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH
W JĘDRZEJOWIE

1. Wstęp
2. Ogólne wiadomości o instalacjach elektrycznych
w obiektach mieszkalnych
2.1 Warunki pracy instalacji
2.2 Osprzęt instalacyjny
2.3 Dobór przekroju przewodów
2.4 Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać instalacja w obiektach budowlanych
2.5 Plan i schemat instalacji elektrycznej

2.6 Montaż instalacji elektrycznej
3. Dostosowanie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych do wymagań norm w zakresie ochrony przeciwporażeniowej
4. Podstawowe różnice pomiędzy dotychczasowymi przepisami a wymaganiami PN/E-05009 w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
4.1 Różnice w słownictwie
4.2 Przewody czynne neutralne i ochronne
4.3 Połączenia wyrównawcze
5. Środki ochrony przed porażeniem elektrycznym stosowane
w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych
5.1 Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
5.2 Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
5.3 Środki ochrony przed dotykiem pośrednim
6. Dostosowanie ochrony w mieszkaniu i budynku mieszkalnym do wymagań polskich norm
6.1 Dostosowanie instalacji w mieszkaniu
6.2 Dostosowanie instalacji w budynku mieszkalnym
6.3 Zasilanie budynków mieszkalnych
7. Bezpieczniki
7.1 Bezpieczniki instalacyjne
8. Wyłączniki różnicowe prądowe
8.1 Wyłączniki różnicowe prądowe F7-U .
8.2 Wąskie wyłączniki różnicowo prądowe
8.3 Wyłączniki różnicowo prądowe nowej generacji .
9. Klasa ochronności
10. Pomiary sprawdzające w instalacjach elektrycznych
10.1 Sprawdzanie skuteczności uziemienia
11. Działanie prądu na organizm ludzki
12. Wnioski

image_pdf