Informacyjna rola sprawozdań finansowych w ocenie kondycji finansowej firmy

93 strony, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 4
1.1. Metody badań analitycznych 4
1.2. Pojęcie analizy finansowej 9
1.3. Rola i znaczenie analizy finansowej w ocenie kondycji firmy 13
1.4. Istota i przydatność analizy wskaźnikowej 15

Rozdział II Sprawozdania finansowe jako źródło oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 28
2.1. Istota i treść sprawozdań finansowych 28
2.1.1. Bilans 28
2.1.2. Rachunek zysków i strat 35
2.1.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 41
2.2. Badanie sprawozdań finansowych 51
2.3. Rola sprawozdań 53

Rozdział III.  Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa „X” 55
3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa „X” 55
3.2. Przedmiot i zakres działania przedsiębiorstwa „X” 56
3.3. Zasady prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie „X” 59
3.4. Perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa „X” 66

Rozdział IV.  Ocena sytuacji ekonomicznej na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa „X” 70
4.1. Pionowa i pozioma analiza bilansu 71
4.2. Analiza dynamiki w rachunku zysków i strat 77
4.3. Ocena podstawowych wskaźników finansowych 80

Zakończenie 83
Bibliografia 85
Spis tabel 87
Spis wykresów 88

image_pdf