Implementacja stosu w C++

Praca dyplomowa

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE DLA DOROSŁYCH OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA”

ROZDZIAŁ I
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA C++

ROZDZIAŁ II
BUDOWA PROGRAMU W C++

ROZDZIAŁ III
ZMIENNE I PODSTAWOWE TYPY DANYCH

3.1.Zmienne

3.2. Podstawowe typy liczbowe
ROZDZIAŁ IV
TABLICE I PĘTLE – PODSTAWOWA ORGANIZACJA DANYCH

4.1. Tablice

4.2. Pętle i ich łączenie z tablicami

ROZDZIAŁ V
STOS – CHARAKTERYSTYKA I IMPLEMENTACJA W C++

5.1. Emulacja w oparciu o tablicę elementów.

5.2. Hermetyzacja elementów stosu, a implementacje metod
dostępu do elementów stosu

5.3. Użycie klas szablonowych w emulacji stosu elementów dowolnego typu

5.4. Emulacja stosu elementów w oparciu o dynamiczny przydział pamięci
pod elementy listy dwukierunkowej

5.5. Użycie dynamicznie przydzielanej pamięci pod elementy stosu,
a użycie klas szablonowych.

5.6. Przewaga wykorzystania referencji do zmiennej na wskazaniem
do zmiennej przekazywanej do funkcji(metody)

5.7. Przykład wykorzystania klasy szablonowej w dynamicznym
tworzeniu instancji klasy

5.8. Konstruktor kopiujący z wykorzystaniem referencji na istniejący
obiekt danej klasy

5.9. Konstruktor kopiujący z użyciem klas szablonowych i w operacji
sumowania dwóch stosów liniowych

5.10. Stos i Odwrotna Notacja Polska w C++

WNIOSKI

BIBLIOGRAFIA

image_pdf