Hotel jako podmiot na rynku turystycznym

Praca magisterska, GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

WSTĘP

Rozdział I
ISTOTA RYNKU TURYSTYCZNEGO
1.1. Definicja rynku turystycznego
1.2. Podmioty rynku turystycznego
1.2.1. Obiekty zakwaterowania zbiorowego
1.2.2. Obiekty gastronomiczne
1.2.3. Turyści jako konsumenci na rynku turystycznym

Rozdział II
HOTEL NA RYNKU TURYSTYCZNYM
2.1. Definicje i zakres pojęcia hotel
2.2. Rodzaje i kategoryzacja bazy hotelowej
2.3. Regulacje prawne w hotelarstwie
2.4. Uwarunkowania rozwoju hotelarstwa
2.4.1. Hotelarstwo w polityce państwa w Polsce
2.4.2. Czynniki kształtujące rozwój hotelarstwa
2.4.3. Kierunki rozwoju hotelarstwa w Polsce
2.4.4. Kierunki rozwoju hotelarstwa światowego

Rozdział III
ZARZĄDZANIE HOTELEM JAKO UWARUNKOWANIE ISTNIENIA PODMIOTU NA RYNKU
3.1. Struktura organizacyjna hotelu
3.2. Struktura zarządzania
3.3. Rodzaje produktów hotelowych
3.4. Koncepcje zarządzania w obiektach hotelarskich

Rozdział IV
ZARZĄDZANIE BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ HOTELU NA PRZYKŁADZIE HOTELU SILESIA
4.1. Charakterystyka badanego podmiotu
4.1.1. Grupa Hotelowa Orbis
4.1.2. Hotel Orbis „Silesia
4.2. Marketing w hotelu (działalność marketingowa)
4.3. Polityka cenowa przedsiębiorstwa
4.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi – systemy ocen pracowniczych
4.5. Promocja
4.5.1. Instrumenty promocji – programy lojalnościowe

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

image_pdf