Gospodarowanie mieniem komunalnym na przykładzie gminy X

88 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Zasady obrotu nieruchomościami komunalnymi    4
1. Pojęcie nieruchomości    4
2. Pojęcie i istota mienia komunalnego.    7
3. Pojęcie obrotu nieruchomościami    13
4. Przetargi jako forma obrotu nieruchomościami    21
4.2. Bezprzetargowe zbycie nieruchomości    31
5. Nabywanie nieruchomości w trwały zarząd    36
6. Wartość nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd    41

Rozdział II. Charakterystyka i organizacja gminy X    47
1. Ogólna charakterystyka gminy    47
1.1. Położenie geograficzne    47
1.2. Ukształtowanie powierzchni rzeźba terenu    49
1.3. Struktura zawodowa ludności    50
2. Demografia    51
2.1. Liczba i struktura ludności    51
2.2. Bezrobocie    55
3. Infrastruktura w gminie    59
3.1. Wodociągi i kanalizacja    59
3.2. Gospodarka odpadami stałymi    61
3.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną    62
3.4. Drogownictwo i komunikacja    63
4. Zasoby mieszkaniowe    63
5. Organy gminy i organizacja Urzędu Gminy X    66
6. Stan i sprzedaż mienia komunalnego    74

Rozdział III. Skala obrotu nieruchomościami komunalnymi w gminie X  78
1. Stan i sprzedaż mienia komunalnego    78
2. Wieczyste użytkowanie    79
3. Wydzierżawienia    81
4. Wynajęcia i sprzedaż mieszkań komunalnych    82

Zakończenie    84
Biografia    85
Spis tabel    86
Spis wykresów    87

image_pdf