Gospodarka mieszkaniowa w gminie X

Praca licencjacka z kierunku gospodarka mieszkaniowa. 72 strony, 28 źródeł w bibliografii.

Wstęp 2
Rozdział I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 3
1.1. Istota i definicje gospodarki mieszkaniowej gminy. 6
1.2. Prawne podstawy z zakresu funkcjonowania gminy 8
1.3. Struktura organizacyjna gminy 14
1.4. Zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej. 17
Rozdział II. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy 25
2.1 Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 25
2.2 Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. 31
2.3 Użytkowanie wieczyste. 38
2.4 Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 43
Rozdział III. Gospodarka mieszkaniowa w wybranej jednostce samorządowej. 48
3.1. Istota strategii mieszkaniowej gminy X 48
3.1.1. Analiza potrzeb mieszkaniowych 52
3.1.2. Plan remontów i modernizacji 54
3.1.3. Planowana sprzedaż lokali 55
3.2. Obecna sytuacja mieszkaniowa w wybranej gminie. 56
3.3. Pomoc w zakresie sytuacji mieszkaniowej. 59
3.3.1. TBS 60
3.3.2. Komunalne zasoby budowlane. 60
3.3.3. Dodatki mieszkaniowe. 62
3.4. Akty prawne regulujące zasady gospodarki mieszkaniowej w wybranej gminie 62
3.5. Realizacja i kierunki gospodarki mieszkaniowej – aspekty praktyczne 64
3.6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 66
3.7. Inne działania mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych 66
Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel i rysunków 72

image_pdf