Gospodarka majątkiem i kapitałem obrotowym

71 stron, 32 pozycje w bibliografii

I. Ogólna charakterystyka „badanego przedsiębiorstwa”

1. Historia
2. Forma prawna
3. Przedmiot działalności – zgłoszonej i faktycznej
4. Podstawowe rynki zbytu
5. Organizacja
6.   Poziom i struktura zatrudnienia

II. Struktura i dynamika majątku obrotowego

1. Pojęcie majątku obrotowego
2. Klasyfikacja majątku obrotowego
3. Struktura majątku obrotowego
4. Dynamika majątku obrotowego

III. Efektywność gospodarowania majątkiem obrotowym w firmie PHU „INSTAL –  EKO”

1. Gospodarka zapasami
1.1. Funkcje i rodzaje zapasów
1.2. Polityka kształtowania zapasów
1.3. Zarządzanie zapasami
1.4. Metody kontroli zapasów

2. Gospodarka należnościami
2.1. Rodzaje należności
2.2. Funkcje należności
2.3. Zarządzanie należnościami
2.4. Windykacja należności

3. Gospodarka środkami pieniężnymi
3.1. Motywy utrzymania gotówki
3.2. Zarządzanie środkami pieniężnymi
3.3. Przepływy pieniądza
3.4. Preliminarz obrotów gotówkowych

IV.   Źródła finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa

1. Znaczenie zobowiązań bieżących w finansowaniu majątku obrotowego
2. Znaczenie kapitału pracującego
3. Strategia finansowania majątku obrotowego
4. Płynność finansowa
image_pdf