Gminna gospodarka mieszkaniowa w wybranej jednostce samorządowej

75 stron, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego    4
1.1. Istota i definicje gospodarki mieszkaniowej gminy.    7
1.2. Prawne podstawy z zakresu funkcjonowania gminy    9
1.3. Struktura organizacyjna gminy    14
1.4. Zadania gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej.    17

Rozdział II. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy    25
2.1 Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy    25
2.2 Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych.    30
2.3 Użytkowanie wieczyste.    37
2.4 Towarzystwo Budownictwa Społecznego.    42

Rozdział III. Gospodarka mieszkaniowa w wybranej jednostce samorządowej.    47
3.1 Istota strategii mieszkaniowej gminy    47
3.1.1. Analiza potrzeb mieszkaniowych    48
3.1.2. Plan remontów i modernizacji    51
3.1.3. Planowana sprzedaż lokali    54
3.2. Obecna sytuacja mieszkaniowa w wybranej gminie.    57
3.3. Pomoc w zakresie sytuacji mieszkaniowej    58
3.3.1 TBS.    59
3.3.2 Komunalne zasoby budowlane    59
3.3.3 Dodatki mieszkaniowe    60
3.4. Akty prawne regulujące zasady gospodarki mieszkaniowej w wybranej gminie    61
3.5. Realizacja i kierunki gospodarki mieszkaniowej – aspekty praktyczne    62
3.6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach    65
3.7 Inne działania mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych    67

Zakończenie    71
Bibliografia    73
Spis tabel    75

image_pdf