Gmina jako podmiot zdecentralizowanej administracji publ. – analiza ustrojowa

licencjat, Uniwersytet Śląski – bdb, 75 str.

Wstęp 2
Rozdział I – Administracja publiczna a samorząd 6
1. Pojęcie i rozumienie administracji 6
2. Decentralizacja administracji 11
2.1. Stosunki ustrojowe pomiędzy podmiotami administracji 11
2.2. Zasada subsydiarności 15
2.3. Istota, przesłanki i rodzaje decentralizacji 17
3. Instytucja samorządu 20
Rozdział II – Gmina jako podmiot administracji 26
1. Zarys ewolucji kształtu samorządu terytorialnego po 1989 roku 27
2. Prawna konstrukcja gminy 29
2.1. Istota podmiotowości prawnej 29
2.2. Zarys prawnej konstrukcji gminy 34
2.2.1. Rada gminy 41
2.2.2. Organ wykonawczy gminy 44
2.2.4. Inne podmioty instytucjonalne 46
3. Zadania gmin 49
4. Gmina w systemie samorządowym 52
Rozdział III – Samodzielność gminy a nadzór nad nią 56
1. Kontrola a nadzór w administracji 57
2. Prawne gwarancje samodzielności gminy 61
3. Kryteria i środki nadzoru nad działalnością gmin 64
Zakończenie 68
Bibliografia 73

image_pdf