Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

licencjat

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia związane z giełdą 3
1.1. HISTORIA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO 3
1.2. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 6
1.3. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7
1.4. RODZAJE RYNKÓW, NA KTÓRYCH NOTOWANE SĄ AKCJE 9
1.5. INDEKSY GIEŁDOWE 10

Rozdział 2. Notowane papiery wartościowe 12
2.1. AKCJE 12
2.2. PRAWA POBORU 12
2.3. OBLIGACJE 13
2.4. ŚWIADECTWA UDZIAŁOWE NFI 13
2.5. KONTRAKTY TERMINOWE 14
2.6. WARRANTY 14

Rozdział 3. System giełdowy Warset 15
Rozdział 4. System obrotu giełdowego 18
4.1. ZAWIERANIE TRANSAKCJI 18
4.2. SYSTEM KURSU JEDNOLITEGO 18
4.3. USTALENIE KURSU 19
4.4. OBRÓT DODATKOWY 20
4.5. SYSTEM NOTOWAŃ CIĄGŁYCH 21
4.6. TRANSAKCJE PAKIETOWE 23
4.7. ROZLICZENIA 24
4.8. KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 25

Rozdział 5. Warunki dopuszczeń 26
5.1. RYNEK PODSTAWOWY 26
5.2. RYNEK RÓWNOLEGŁY 27
5.3. RYNEK WOLNY 28
5.4. OBLIGACJE 28

Rozdział 6. Przykładowe wskaźniki rynkowe 29
6.1. SYMULACJA GRY NA GIEŁDZIE 30
6.1.1. RODZAJE UCZESTNIKÓW RYNKU 30
6.1.2. STRATEGIE GRY NA GIEŁDZIE 31
6.1.3. KUPUJEMY AKCJE 32
6.1.4. OBSERWACJA KURSÓW WYBRANYCH SPÓŁEK 33
6.2. ANALIZA RENTOWNOŚCI INWESTYCJI PO DOKONANIU SPRZEDAŻY 37
6.2.1. SPRZEDAJEMY AKCJE 37
6.2.2. CZY NASZA INWESTYCJA BYŁA DOCHODOWA? 38

SPIS ILUSTRACJI 40
SPIS TABEL 40

Wstęp

Niniejsza praca skupia się na szerokim spektrum tematów związanych z funkcjonowaniem polskiego rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Giełda Papierów Wartościowych nie jest wyłącznie miejscem transakcji kupna i sprzedaży akcji. To złożony mechanizm, który wpływa na dynamikę gospodarki, umożliwiając mobilizację kapitału i jego alokację w najbardziej efektywne obszary. W ramach pierwszego rozdziału pracy zostaną omówione podstawowe pojęcia związane z giełdą, począwszy od krótkiego historycznego zarysu polskiego rynku kapitałowego, przez charakterystykę samej Giełdy Papierów Wartościowych, aż po szczegółowe przybliżenie rynków, na których notowane są akcje oraz indeksów giełdowych.

Następnie, w rozdziale drugim, autor skupia się na różnorodności notowanych papierów wartościowych, takich jak akcje, prawa poboru, obligacje, świadectwa udziałowe NFI, kontrakty terminowe oraz warranty, podkreślając ich znaczenie i funkcje w ekosystemie giełdy. Rozdział ten jest fundamentalny dla zrozumienia mechanizmów rynkowych oraz różnorodności instrumentów finansowych dostępnych dla inwestorów.

Rozdział trzeci i czwarty są poświęcone omówieniu systemu giełdowego Warset oraz systemu obrotu giełdowego, w tym zawierania transakcji, systemów kursu jednolitego i notowań ciągłych, transakcji pakietowych oraz rozliczeń. Te rozdziały wprowadzają czytelnika w techniczne aspekty funkcjonowania giełdy, które są kluczowe dla zrozumienia, jak dokonuje się transakcji i jak są one rozliczane.

Piąty rozdział koncentruje się na warunkach dopuszczeń do różnych segmentów rynku giełdowego, takich jak rynek podstawowy, równoległy i wolny, oferując wnikliwe spojrzenie na kryteria, które muszą być spełnione, aby dany papier wartościowy mógł być notowany na giełdzie.

Ostatni, szósty rozdział, prezentuje przykładowe wskaźniki rynkowe oraz symulację gry na giełdzie, co ma na celu nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przybliżenie mechanizmów rynkowych oraz strategii inwestycyjnych. Ta część pracy ma na celu przygotowanie czytelnika do samodzielnego analizowania rynku i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

Praca ta ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy teoretycznej, ale również zachęcenie do głębszego zainteresowania się rynkiem kapitałowym, jako narzędziem inwestycyjnym i źródłem finansowania gospodarki.

image_pdf