Funkcjonowanie ubezpieczeń osobowych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń na życie

magisterska, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, praca ma 107 stron

ROZDZIAŁ I: PROBLEMATYKA I METODY OPRACOWANIA
ROZDZIAŁ II:ROZWÓJ UBEZPIECZEŃ W POLSCE
2.1.Etapy rozwoju ubezpieczeń w świetle przykładów historycznych
2.2.Początki i stan teraźniejszy ubezpieczeń w Polsce
2.3.Pozycja ubezpieczeń na życie w świetle reformy ubezpieczeń społecznych z 1998 roku
ROZDZIAŁ III: FUNKCJONOWANIE UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
3.1.Pojęcie produktu ubezpieczeniowego
3.2.Zawarcie umowy ubezpieczenia
ROZDZIAŁ IV: PODSTAWY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ
4.1.Przesłanki ryzyka ubezpieczeniowego
4.2.Zasady ustalania składek
4.3.Rola reasekuracji w podziale ryzyka
4.4.Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako środek zabezpieczający
4.5.Nadzór ubezpieczeniowy
ROZDZIAŁ V: PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE JAKO FORMY ZABEZPIECZENIA
5.1.Potrzeby ubezpieczeniowe klientów w związku z wprowadzeniem instytucji III filaru
5.2.Produkty ubezpieczeniowe
5.3. Historia i podstawy prawne działalności Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Commercial Union S.A.
5.4.Oferta Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Commercial Union S.A.
WNIOSKI 102
BIBLIOGRAFIA: 104
AKTY PRAWNE CYTOWANE W PRACY:
INNE ŹRÓDŁA WYKORZYSTANE W PRACY

image_pdf