Funkcjonowanie podatku od towarów i usług w Polsce na podstawie spółki handlowej

razem z załącznikami 97 stron, 55 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Istota systemu podatkowego 4
1.1. Rys historyczny – początki idei opodatkowania 4
1.2. Istota, definicja i znaczenie systemu podatkowego 8
1.3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres podatku VAT 15
1.3.1. Podmiot podatku 16
1.3.2. Przedmiot podatku 20
1.4. Zadania podatku od towarów i usług 27

Rozdział II. Podatek od towarów i usług w polskim systemie podatkowym 30
2.1. Charakterystyka ogólna podatku VAT 30
2.2. Czynności podlegające opodatkowaniu 32
2.3. Podstawa opodatkowania 35
2.4. Obowiązek podatkowy, miejsce świadczenia oraz stawki podatkowe 37
2.5. Szczególne procedury w podatku VAT 44

Rozdział III. Podatek od towarów i usług na przykładzie spółki handlowej MEKTO 49
3.1. Charakterystyka spółki MEKTO 49
3.2. Ewidencja i rejestr zakupu 55
3.3. Ewidencja i rejestr sprzedaży 56
3.4. Rozliczenie firmy z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT 59
3.5. Odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego 62

Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis rysunków, tabel i załączników 71
Załączniki 72

Wstęp

Podatki są głównym źródłem dochodów państwa oraz samorządów. Z podatkami powszechnie stykają się zarówno obywatele, jak i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Pomimo iż podatki nie są lubiane, to są akceptowane. Jest to wynikiem m. in tego, że podatki decydują w istotnym zakresie o zasobności portfeli osób fizycznych oraz o sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych. Niechęć, często obawy, czy wręcz strach przed instytucją podatków, działaniami aparatu skarbowego i konsekwencjami nieprawidłowego wykonania obowiązków podatkowych wynikają również z faktu, że regulacje prawne w tym zakresie są zbyt skomplikowane, zawiłe, niejasne i kontrowersyjne.

Zmiany, jakie nastąpiły w polskim prawodawstwie podatkowym w ostatnich kilkunastu latach były wynikiem procesów transformacji polskiej gospodarki, która rozpoczęła się na początku lat 90., podczas gdy światowe systemy podatkowe kształtowały się w wyniku wielowiekowej ewolucji. Obowiązujący do końca lat 80. polski system podatkowy realizował określone zadania, właściwe dla doktryny politycznej minionej epoki.

Pierwszy okres przemian systemowych także cechował się w znacznym stopniu podporządkowaniu obiektywnych zasad podatkowych celom politycznym, co przyczyniło się do tego, że społeczeństwo polskie w zasadzie utraciło świadomość i wiedzę podatkową. Należy przy tym podkreślić, że jednym z elementów towarzyszących transformacji systemowej jest podniesienie poziomu informacji o zasadach i konstrukcjach opodatkowania oraz kierunkach zmian w systemach podatkowych Polski i krajów Unii Europejskiej.

Od kilkunastu lat w krajach Unii Europejskiej podatek VAT odgrywa dominująca rolę w kształtowaniu dochodów podatkowych. Podatek VAT (zwłaszcza stawki podatkowe), nieznacznie różni się w poszczególnych krajach. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej weszła w życie nowa ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy było ukazanie funkcjonowania podatku od towarów i usług w Polsce na podstawie ustawy z 2004 roku.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze to rozważania teoretyczne, natomiast rozdział trzeci stanowi empiryczną część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano istotę systemu podatkowego. Na wstępie rozdziału przedstawiono rys historyczny ukazujący początki idei opodatkowania. Następnie zdefiniowano system podatkowy oraz ukazano istotę i znaczenie tego systemu. Przedstawiono także przedmiotowy i podmiotowy zakres podatku VAT oraz zadania tego podatku.

W rozdziale trzecim dokonano szczegółowej analizy podatku od towarów i usług w polskim systemie podatkowym. Dokonano ogólnej charakterystyki tego podatku oraz wskazano czynności podlegające opodatkowaniu i podstawę opodatkowania. Ponadto w rozdziale omówiono stawki i zwolnienia podatkowe oraz szczególne procedury w podatku VAT.

W rozdziale trzecim dokonano analizy funkcjonowania podatku od towarów i usług na przykładzie spółki handlowej MEKTO. Badania rozpoczęto od ogólnej charakterystyki spółki MEKTO. Następnie ukazano rejestr podatnika oraz składanie deklaracji. Ponadto omówiono zasady ewidencji podatku VAT oraz odliczanie częściowe podatku i korektę podatku naliczonego.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne spółki MEKTO.

image_pdf