Funkcjonowanie Grup Kapitałowych na podstawie SOKOŁÓW SA

Praca magisterska obroniona w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Spis treści
Wstęp
ROZDZIAŁ I
ZARZĄDZANIE GRUPĄ KAPITAŁOWĄ
1. Istota grup kapitałowych
2. Typologia grup kapitałowych
3. Motywy i sposoby tworzenia grup kapitałowych
4. Skutki tworzenia grup kapitałowych
ROZDZIAŁ II
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GRUPY SOKOŁÓW S.A.
1. Powstanie i proces rozwoju Grupy SOKOŁÓW S.A.
2. Struktura organizacyjna i właścicielska
3. Charakterystyka produktu
4. Rynki zbytu i zasięg działalności
ROZDZIAŁ III
OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ
1. Źródła informacji w analizie finansowej
2. Etapy analizy finansowej grupy kapitałowej
3. Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych
4. Analiza zasadnicza
4.1. Analiza rentowności
4.2. Analiza płynności finansowej
4.3. Analiza wspomagania finansowego
4.4. Analiza przepływów pieniężnych
4.5. Analiza wpływu jednostek z Grupy na jej wynik finansowy
ROZDZIAŁ IV
SYNTETYCZNA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ
1. Teoretyczne podstawy schematu Du Ponta
2. Syntetyczna ocena sytuacji finansowej według schematu Du Ponta
3. Symptomy pogarszającej się sytuacji finansowej grupy kapitałowej
4. Ocena sytuacji finansowej na podstawie modelu Altmana
Zakończenie
Wykaz tablic i rysunków
Bibliografia

image_pdf