Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w liceach

64 strony, 33 pozycje w bibliografii, kwestionariusz ankiety w aneksie

Wstęp 3

Rozdział I. Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w aspekcie teoretycznym 6
1.1. Analiza podstawowych pojęć 6
1.2. Z historii doradztwa szkolnego na ziemiach polskich 13
1.3. Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego 19
1.4. Doradztwo zawodowe w wybranych krajach UE 23

Rozdział II.  Metodologia badań własnych 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy badawcze i hipotezy 29
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 34
2.4. Teren i organizacja badań 37

Rozdział III.  Opis i analiza badań własnych 42
3.1. Charakterystyka próby badawczej 42
3.2. Rola szkolnego doradcy zawodowego 44
3.3. Potrzeba pomocy szkolnych doradców zawodowych i korzyści wynikające z ich pracy 49
3.4. Czynniki decydujące o skorzystaniu z pomocy doradcy zawodowego 50
3.5. Sposoby pomocy szkolnych doradców zawodowych 53

Zakończenie 56
Bibliografia 59
Spis tabel 62
Aneks 63

image_pdf