Funkcjonowanie banku komercyjnego

praca magisterska, 137 stron, Politechnika Radomska

Wstęp

Rozdział 1. System bankowy – miejsce banku komercyjnego w systemie
1.1. Definicja, cel i podstawowe sfery działania banku komercyjnego

Rozdział 2. Zasady funkcjonowania banków komercyjnych
2.1. Zasada samodzielności
2.2. Zasada samofinansowania się banków
2.3. Zasada uniwersalizmu działania banków
2.4. Zasada poddania działalności banku kontroli wewnętrznej i nadzorowi bankowemu

Rozdział 3. Zarządzanie bankiem komercyjnym
3.1. Etapy procesu zarządzania
3.2. Reguły zarządzania i systemy zarządzania

Rozdział 4. Ryzyko w działalności banku komercyjnego – definicja ryzyka bankowego
4.1. Zarządzanie ryzykiem utraty płynności
4.2. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
4.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
4.4. Zarządzanie ryzykiem walutowym

Rozdział 5 Operacyjna działalność banku komercyjnego
5.1. Rodzaje operacji bankowych
5.1.1. Pasywne operacje bankowe
5.1.2. Aktywne operacje bankowe
5.2. Ogólne zasady kształtowania aktywów i pasywów działalności banku komercyjnego

Rozdział 6. Bank komercyjny na rynku finansowym
6.1. Istota i podział rynku finansowego
6.2. Charakterystyka wybranych papierów wartościowych

Rozdział 7. Polityka banków komercyjnych
7.1. Cele polityki bankowej
7.2. Określenie celów polityki bankowej
7.3. Polityka dystrybucji
7.4. Polityka promocji

Rozdział 8. Oferta kredytowa banku komercyjnego
8.1. Ogólne warunki udzielania kredytów
8.1.1. Ryzyko kredytowe – instrumenty ograniczania skutków ryzyka
8.1.2. Badanie zdolności kredytowej
8.2. Kredyty dla podmiotów gospodarczych
8.3. Oferta kredytowa dla osób fizycznych

Rozdział 9. Oferta depozytowa
9.1. Lokaty bieżące
9.2. Depozyty terminowe
9.3. Wkłady oszczędnościowe

Rozdział 10. Oferta w zakresie rozliczeń
10.1 Formy rozliczeń bezgotówkowych
10.2 Rozliczenia gotówkowe

Rozdział 11. Instytucje współpracujące z bankami komercyjnymi
11.1. Komisja Nadzoru Bankowego
11.2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
11.3. Krajowa Izba Rozliczeniowa
11.4. Biuro Informacji Kredytowej
11.5. Związek Banków Polskich

Zakończenie
Wykaz literatury
Akty prawne

Wstęp

Funkcjonowanie banku komercyjnego w dzisiejszych czasach jest niezmiernie ważne dla stabilności i dynamiki gospodarki każdego kraju. Banki komercyjne odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu płynności finansowej, kredytowania działalności gospodarczej oraz w realizacji transakcji międzynarodowych. Współczesne społeczeństwo opiera się na złożonych i zaawansowanych systemach finansowych, w których banki komercyjne odgrywają ważną rolę jako pośrednicy finansowi.

Niniejsza praca magisterska podejmuje się analizy różnorodnych aspektów funkcjonowania banku komercyjnego, począwszy od jego miejsca w systemie bankowym, poprzez zasady działania, zarządzanie, ryzyko bankowe, aż po ofertę kredytową, depozytową i rozliczeniową. Każdy z tych obszarów jest niezwykle istotny, aby zrozumieć skomplikowane mechanizmy, które kierują działalnością banku oraz wpływają na jego interakcje z otoczeniem.

W Rozdziale 1 zostanie przedstawione miejsce banku komercyjnego w systemie bankowym. Zrozumienie, jakie funkcje pełni bank w szerszym kontekście ekonomicznym, jest kluczem do zrozumienia jego działalności. Następnie, w Rozdziale 2, skupimy się na zasadach funkcjonowania banków komercyjnych, które stanowią fundament ich działalności i determinują ich postępowanie na rynku.

W kolejnych rozdziałach przeanalizowane zostaną zagadnienia związane z zarządzaniem bankiem, ryzykiem w działalności banku komercyjnego oraz operacyjną działalnością banku. Te trzy obszary stanowią trzon funkcjonowania każdego banku i ich prawidłowe zrozumienie jest niezbędne dla każdego, kto chce zajmować się bankowością na poziomie profesjonalnym.

W dalszej części pracy skupimy się na konkretnej ofercie banku komercyjnego, począwszy od oferty kredytowej, przez depozytową, a na rozliczeniach skończywszy. Każdy z tych obszarów będzie analizowany w kontekście polskiego rynku finansowego, co pozwoli na głębsze zrozumienie specyfiki działalności banków w Polsce.

Ostatni rozdział będzie poświęcony instytucjom współpracującym z bankami komercyjnymi. Współpraca z takimi instytucjami jest kluczem do prawidłowego funkcjonowania systemu bankowego i zapewnia jego stabilność oraz bezpieczeństwo.

Niniejsza praca, licząca 137 stron, została przygotowana z myślą o tych, którzy chcą zgłębić tajniki bankowości komercyjnej i zrozumieć, jakie mechanizmy kierują funkcjonowaniem banków w Polsce. Mam nadzieję, że praca ta przyczyni się do poszerzenia wiedzy w tym zakresie oraz stanowić będzie źródło inspiracji dla przyszłych badaczy tego obszaru.

image_pdf