Funkcjonowanie banku komercyjnego

magisterska
Politechnika Radomska

Wstęp

Rozdział 1. System bankowy – miejsce banku komercyjnego w systemie
1.1. definicja, cel i podstawowe sfery działania banku komercyjnego

Rozdział 2. Zasady funkcjonowania banków komercyjnych

2.1. Zasada samodzielności
2.2. Zasada samofinansowania się banków
2.3. Zasada uniwersalizmu działania banków
2.4. Zasada poddania działalności banku kontroli wewnętrznej i nadzorowi bankowemu

Rozdział 3. Zarządzanie bankiem komercyjnym

3.1. Etapy procesu zarządzania
3.2. Reguły zarządzania i systemy zarządzania

Rozdział 4. Ryzyko w działalności banku komercyjnego – definicja ryzyka bankowego

4.1. Zarządzanie ryzykiem utraty płynności
4.2. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
4.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
4.4. Zarządzanie ryzykiem walutowym

Rozdział 5 Operacyjna działalność banku komercyjnego

5.1. Rodzaje operacji bankowych
5.1.1. Pasywne operacje bankowe
5.1.2. Aktywne operacje bankowe
5.2. Ogólne zasady kształtowania aktywów i pasywów działalności banku komercyjnego

Rozdział 6. Bank komercyjny na rynku finansowym

6.1. Istota i podział rynku finansowego
6.2. Charakterystyka wybranych papierów wartościowych

Rozdział 7. Polityka banków komercyjnych

7.1. Cele polityki bankowej
7.2. Określenie celów polityki bankowej
7.3. Polityka dystrybucji
7.4. Polityka promocji

Rozdział 8. Oferta kredytowa banku komercyjnego

8.1. Ogólne warunki udzielania kredytów
8.1.1. Ryzyko kredytowe – instrumenty ograniczania skutków ryzyka
8.1.2. Badanie zdolności kredytowej
8.2. Kredyty dla podmiotów gospodarczych
8.3. Oferta kredytowa dla osób fizycznych

Rozdział 9. Oferta depozytowa

9.1. Lokaty bieżące
9.2. Depozyty terminowe
9.3. Wkłady oszczędnościowe

Rozdział 10. Oferta w zakresie rozliczeń

10.1 Formy rozliczeń bezgotówkowych
10.2 Rozliczenia gotówkowe

Rozdział 11. Instytucje współpracujące z bankami komercyjnymi

11.1. Komisja Nadzoru Bankowego
11.2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
11.3. Krajowa Izba Rozliczeniowa
11.4. Biuro Informacji Kredytowej
11.5. Związek Banków Polskich

Zakończenie
Wykaz literatury
Akty prawne

Praca ma 137 stron

image_pdf