Fundusze inwestycyjne jako specyficzna forma lokowania oszczędności

Celem pracy jest przedstawienie i zbadanie specyfiki inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne. Staram się przedstawić i udowodnić, że fundusze inwestycyjne, stanowią dogodną i ciekawą alternatywę dla dotychczasowych form oszczędzania, które mogą lepiej i efektywniej spełnić oczekiwania klientów, którzy są przyzwyczajeni do lokowania środków w bankach.

Wstęp

Rozdział I
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
1.1 Geneza funduszy inwestycyjnych. Różnica między oszczędzaniem a inwestowaniem
1.2 Regulacje prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
1.3 Rodzaje i kategorie funduszy inwestycyjnych
1.4 Organizacja zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Wymagany kapitał początkowy a kapitały własne TFI

Rozdział II
ZASADY UCZESTNICTWA I POLITYKA INWESTYCYJNA FUNDUSZY
2.1 Uczestnicy funduszy inwestycyjnych
2.2 Oferta produktów oszczędnościowo – inwestycyjnych. Rodzaje zleceń i usług dodatkowych
2.3 Wybór odpowiedniego funduszu
2.4 Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
2.5 Cel i zasady polityki inwestycyjnej

Rozdział III
WYNIKI PROCESU INWESTOWANIA
3.1 Analiza wyników finansowych funduszy inwestycyjnych
3.1.1 Dynamika WAN według rodzajów i kategorii funduszy inwestycyjnych
3.1.2. Stopy zwrotu wybranych kategorii funduszy na tle indeksów GPW
3.2. Periodyzacja rozwoju funduszy inwestycyjnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

image_pdf