Formy pomocy rodzinom z problemem alkoholowym

88 stron, 51 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział 1. Problem alkoholowy we współczesnej rodzinie 6
1.1. Pojęcie rodziny dysfunkcyjnej 6
1.2. Postawy rodziców i ich wpływ na dzieci 9
1.3. Sytuacja psychologiczna dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym 18
1.4. Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym 23

Rozdział 2. Pomoc uzależnionym i ich rodzinom 31
2.1. Współuzależnienie 31
2.2. Programy pomocy dla współuzależnionych – rozmowa psychologiczna z osobą współuzależnioną 37
2.3. Grupy samopomocowe 43
2.3.1. Kluby abstynenta 47
2.3.2. Anonimowi Alkoholicy (AA) 48
2.3.3. Al-Anon 50
2.3.4. Alateen, Alatot 51
2.3.5. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) 52

Rozdział 3. Metodologia badań własnych 54
3.1. Przedmiot i cel badań 54
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze 58
3.4. Charakterystyka terenu badań i populacji badanej 60
3.5. Organizacja i przebieg badań 69

Rozdział 4. Formy pomocy rodzinom z problemem alkoholowym – analiza wyników badań 70

Zakończenie 82
Bibliografia 85
Spis tabel 88
Aneks 89

image_pdf