Formy pomocy dziecku zagrożonemu niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Dyplomowa Wyższa Szkoła Zawodowa Konin

Wstęp
I. Teoretyczne podstawy profilaktyki i opieki
1. Rozwój form opieki w Polsce
2. System profilaktyki i opieki w założeniach reformy oświaty
3. Rola środowiska lokalnego w tworzeniu systemu profilaktyki i opieki
II. Założenia badawcze pracy
1. Przedmiot i cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Metody i techniki badań
4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji
III. Analiza zgromadzonego materiału badawczego
1. Szkolne formy pomocy
2. Instytucjonalne formy pomocy
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneksy

Praca ma 50 stron

image_pdf