Formy pomocy dziecku zagrożonemu niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Magisterskie Studia Podyplomowe.

Wstęp 2
I. Teoretyczne podstawy profilaktyki i opieki 3
1. Rozwój form opieki w Polsce 3
2. System profilaktyki i opieki w założeniach reformy oświaty 6
3. Rola środowiska lokalnego w tworzeniu systemu profilaktyki i opieki 9
II. Założenia badawcze pracy 11
1. Przedmiot i cel badań 11
2. Problemy i hipotezy badawcze 11
3. Metody i techniki badań 12
4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 13
III. Analiza zgromadzonego materiału badawczego 15
1. Szkolne formy pomocy 15
2. Instytucjonalne formy pomocy 18
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneksy

Wstęp

Współczesne społeczeństwo stoi przed wieloma wyzwaniami, wśród których jednym z najistotniejszych jest zapewnienie skutecznej opieki i wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. Niniejsza praca koncentruje się na analizie i ocenie form pomocy oferowanych w środowisku lokalnym dla tej szczególnej grupy. Celem jest nie tylko zrozumienie istniejących mechanizmów wsparcia, ale także zidentyfikowanie potencjalnych obszarów do rozwoju i poprawy.

Początkowy rozdział pracy poświęcony jest teoretycznym podstawom profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą. Przedstawia on ewolucję form opieki w Polsce, zwracając uwagę na istotne zmiany i reformy, które miały miejsce w ostatnich dekadach. Analiza ta ma na celu pokazanie, jak historyczne uwarunkowania wpłynęły na obecny kształt systemu opieki i profilaktyki.

Kluczowym elementem pracy jest zrozumienie roli, jaką środowisko lokalne odgrywa w tworzeniu i implementacji systemów profilaktyki i opieki. Zostanie to omówione poprzez analizę różnych modeli współpracy między szkołami, instytucjami opieki społecznej, organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami i opiekunami.

W dalszej części pracy skupiono się na założeniach badawczych, które obejmują określenie przedmiotu i celu badań, formułowanie problemów i hipotez badawczych, a także opis metod i technik badań. Szczególna uwaga została poświęcona charakterystyce terenu badań i badanej populacji, co ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia kontekstu lokalnego i specyfiki zagadnienia.

Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwala na szczegółowe przyjrzenie się obecnym szkolnym i instytucjonalnym formom pomocy oferowanym dzieciom i młodzieży. Przez zidentyfikowanie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy, praca ta stara się przyczynić do rozwoju bardziej efektywnych metod wsparcia.

W konkluzji, praca ta ma na celu nie tylko przedstawienie i analizę istniejących systemów opieki i profilaktyki, ale również zwrócenie uwagi na potrzebę ciągłego dostosowywania tych systemów do zmieniających się warunków i wyzwań społecznych. Ostatecznie, praca ta ma ambicję stać się wartościowym wkładem w dziedzinę opieki społecznej i edukacji, dostarczając praktycznych rekomendacji dla środowiska lokalnego, które mogą przyczynić się do lepszego wsparcia i integracji dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

image_pdf