Formy pomocy dziecku zagrożonemu niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Magisterskie Studia Podyplomowe.

Wstęp 2
I. Teoretyczne podstawy profilaktyki i opieki 3
1. Rozwój form opieki w Polsce 3
2. System profilaktyki i opieki w założeniach reformy oświaty 6
3. Rola środowiska lokalnego w tworzeniu systemu profilaktyki i opieki 9
II. Założenia badawcze pracy 11
1. Przedmiot i cel badań 11
2. Problemy i hipotezy badawcze 11
3. Metody i techniki badań 12
4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji 13
III. Analiza zgromadzonego materiału badawczego 15
1. Szkolne formy pomocy 15
2. Instytucjonalne formy pomocy 18
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Aneksy

image_pdf