Formy i metody pracy nauczyciela i ich wpływ na rozwój intelektualny dzieci w szkole podstawowej

Praca magisterska, zawiera trzy rozdziały i 80 stron tekstu, broniona na 5 na Uniwersytecie Szczecińskim

Wstęp.

Rozdział I. Rozwój edukacji, szkoły i myśli dydaktycznej.
1.1. Początki szkoły i dydaktyki – szkoła antyczna.
1.2. Narodziny i rozwój pedagogiki nowożytnej w XVII i XVIII wieku.
1.3. Rozwój i różne aspekty metod nauczania.
1.4. Kryteria doboru metod nauczania oraz cele kształcenia.

Rozdział II. Metody nauczania.
2.1. Metody nauczania oparte na obserwacji (oglądowe).
2.2. Metody nauczania oparte na słowie.
2.3. Metody oparte na działalności praktycznej uczniów oraz metody gier dydaktycznych.
2.4. Pozostałe metody nauczania.

Rozdział III. Warsztat pracy nauczyciela i ucznia.
3.1. Kryteria doboru określonego programu szkolnego.
3.2. Rola nauczyciela w procesie nauczania.
3.3. Wpływ kształcenia szkolnego na inteligencję ucznia.
3.4. Postawy i umiejętności potrzebne do pracy dydaktycznej.

Zakończenie.
Bibliografia.

image_pdf