Formy ewidencji działalności gospodarczej w małych przedsiębiorstwach

82 strony, 42 pozycje w bibliografii

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ROLA RACHUNKOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 5
1.1. ZADANIA RACHUNKOWOŚCI 5
1.2. RODZAJE RACHUNKOWOŚCI 12
1.3. ZNACZENIE RACHUNKOWOŚCI 19

ROZDZIAŁ II. MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA I ICH MIEJSCE W GOSPODARCE NARODOWEJ 31
2.1. POJĘCIE I ROZWÓJ MAŁYCH FIRM 31
2.2. MIEJSCE I ZNACZENIE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ 37
2.2.1. Udział MSP w tworzeniu PKB 39
2.2.2. Aktywność innowacyjna MSP 40
2.2.3. Rola MSP w zatrudnieniu i tworzeniu miejsc pracy 46

ROZDZIAŁ III. FORMY ROZLICZEŃ DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 53
3.1. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 53
3.2. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY 60
3.3. KARTA PODATKOWA (KSIĘGA RACHUNKOWA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) 67
3.4. OCENA OBOWIĄZUJĄCYCH ROZLICZEŃ DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH FIRM 73

ZAKOŃCZENIE 78
BIBLIOGRAFIA 79
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 82

image_pdf