Formy działalności gospodarczej

praca licencjacka, Uniwersytet Łódzki, rok 2000

Spis treści:

Wstęp 3

ROZDZIAŁ I
FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4
1.1. Działalność gospodarcza – pojęcie 4
1.2. Formy prawno – organizacyjne wykonywania działalności gospodarczej 5
1.3. Cele przedsiębiorstwa i środki służące ich realizacji 13
1.4. Finansowanie własne 17
1.5. Finansowanie obce 21

ROZDZIAŁ II
KREDYT BANKOWY JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA 42
2.1. Pojęcie kredytu bankowego 42
2.2. Rodzaje kredytów bankowych 43
2.3. Umowa kredytowa 48
2.4. Pojęcie i zakres badania zdolności kredytowej 52
2.5. Ocena sytuacji finansowej i majątkowej kredytobiorcy 52
2.6. Ocena stanu majątku kredytobiorcy 54
2.7. Ocena przewidywanej zdolności kredytowej 56

ROZDZIAŁ III
KREDYT INWESTYCYJNY – STUDIUM PRZYPADKU 58
3.1. Ocena sytuacji finansowej za pomocą wskaźników 58
3.2. Normatywne skale punktowe – ocena czynników obiektywnych i subiektywnych 67
3.3. Rekomendacja transakcji kredytowej 78
3.4. Przykład oceny projektu inwestycyjnego finansowanego z kredytu na podstawie Pekao S.A. 85

Bibliografia 102
Spis schematów i tabel 104
Załączniki 105

image_pdf