Finansowanie zadań oświatowych na przykładzie powiatu X

praca magisterska o objętości 120 stron; 25 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka samorządu powiatowego 5
1. Pojęcie i istota samorządu powiatowego 5
1.1. Wybory 7
1.2. Referendum 9
2. Powiat grodzki – jego specyfika 13
3. Zadania i zakres działania powiatu grodzkiego 14
4. Dochody powiatu w świetle kompetencji ustawowych 17
5. Zadania oświatowe na tle ogółu zadań powiatu grodzkiego 24

Rozdział II.  Źródła finansowania zadań oświatowych w świetle uregulowań prawnych 25
1. Finansowanie ze środków budżetu państwa 25
1.1. Subwencja oświatowa 25
1.2. Dotacje celowe 42
1.3. Rezerwy celowe budżetu państwa 48
2. Finansowanie ze środków budżetu powiatu 50
3. Finansowanie ze środków pozabudżetowych 51
3.1. Środki specjalne 51
3.2. Środki organów społecznych szkoły 55
4. Finansowane ze środków Unii Europejskiej 56

Rozdział III. Cel, przedmiot, metody i organizacja badań 61
1. Przedmiot i cel badań 61
2. Problemy badawcze i hipotezy 61
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 65

Rozdział IV. Charakterystyka społeczno – gospodarcza miasta X 68
1. Charakterystyka społeczno gospodarcza badanego powiatu 68
1.1. Położenie geograficzne, ludność 68
1.2. Historia i walory przyrodnicze 81
2. Placówki oświatowe w mieście X 86
2.1. Szkoły podstawowe i gimnazja 88
2.2. Szkoły ponadgimnazjalne 90
2.3. Inne placówki oświatowe 94

Rozdział V. Finansowanie zadań oświatowych w powiecie grodzkim 98
1. Dochody powiatu w wymienionych latach 98
2. Wydatki budżetowe placówek oświatowych 102
3. Dofinansowanie placówek oświatowych z dochodów własnych powiatu 107

Zakończenie 112
Bibliografia 114
Spis tabel i wykresów 119

image_pdf