Finansowanie ochrony środowiska z uwz. zasobów wodnych miasta Krakowa

Wydział Finanse i Bankowość
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE
Wydział Finanse i Bankowość

Pełny tytuł pracy licencjackiej :FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Z UWZGLĘDNIENIEM ZASOBÓW WODNYCH
NA PRZYKŁADZIE MIASTA KRAKOWA.
Wpisałam tutaj pełny tytuł pracy ponieważ w okienku tytuł nie zmieściła się.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 4
Rozdział I Stan gospodarki wodno – ściekowej miasta Krakowa u progu lat dziewięćdziesiątych 6
1. CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNEJ I ŚCIEKOWEJ MIASTA KRAKOWA 7
2. OPIS SYSTEMU ŚCIEKOWEGO MIASTA NA POCZĄTKU ROKU 1990 8
3. POWODY DLA, KTÓRYCH OCZYSZCZA SIĘ ŚCIEKI 9

Rozdział II Projekt inwestycyjny Oczyszczalnia Ścieków „Kujawy” dla systemu kanalizacyjnego dzielnicy Nowa Huta 10
1. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU 11
2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I KOSZTY INWESTYCJI 13
3. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O DZIAŁANIACH FUNDUSZY CELOWYCH 14
3.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 15
3.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 20
3.3. Gminny i Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 25
4. UMOWY POŻYCZKI Z NARODOWYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – WARUNKI I GWARANCJE 27
5. UMOWY POŻYCZKI Z WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ – WARUNKI I GWARANCJE 31
6. UMOWY POŻYCZKI Z GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
– WARUNKI I GWARANCJE 33
7. AKTUALNY STAN WYKONYWANIA UMÓW 34

Rozdział III Projekt inwestycyjny oczyszczalnia ścieków „Płaszów” dla systemu kanalizacyjnego Krakowa 36
1. PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU 37
2. KOSZTY INWESTYCJI I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 39
3. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA 42
3.1. ISPA – Instrument for Struktural Policies for Pre – Accession 42
3.2. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju – EBOR 45
4. UMOWA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ – MEMORANDUM FINANSOWE 45
5. UMOWA KREDYTOWA POMIĘDZY MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. A EUROPEJSKIM BANKIEM ODBUDOWY I ROZWOJU 50
6. UMOWY GWARANCYJNE DLA UMOWY KREDYTOWEJ ZAWARTEJ Z EUROPEJSKIM BANKIEM ODBUDOWY I ROZWOJU – EBOR 56
6.1. Umowa Wsparcia projektu inwestycyjnego z dnia 28 grudnia 2000 roku 57
6.2. Umowa Przelewu Wierzytelności z rachunku bankowego z dnia 20 grudnia 2001roku 59
6.3. Umowa Zastawu Rejestrowego Akcji z dnia 30 grudnia 2001 roku 60
7. AKTUALNY STAN WYKONYWANIA UMÓW I KONTRAKTÓW 62

Rozdział IV Porównanie realizacji projektów 64
1. OBIEKTY I POWODY PORÓWNANIA PROJEKTÓW 65
2. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI 65
3. FINANSOWANIE I MONITORING 66
4. ZABEZPIECZENIE UMÓW 68
ZAKOŃCZENIE – WNIOSKI KOŃCOWE Z PRACY 69
Spis tablic 70
Bibliografia 71
Inne źródła i materiały – wewnętrzne Firmy 72
Strony internetowe 73
Akty prawne 74

image_pdf