Finansowanie nieruchomości mieszkalnych w Polsce. Analiza tendencji

Głównym celem pracy jest przedstawienie tendencji na rynku finansowania nieruchomości…

Rynek nieruchomości mieszkaniowych stanowi w każdym kraju bardzo istotny czynnik rozwoju gospodarki i oceny dobrobytu społeczeństwa. Jedną z kluczowych determinant rozwoju tego rynku jest sprawnie funkcjonujący podsystem finansowania. W przypadku mieszkań jest to przede wszystkim sektor bankowy udzielający długoterminowych, niskooprocentowanych kredytów hipotecznych. Z racji transformacji gospodarczych w Polsce, rynek finansowania nieruchomości przeszedł rozległe zmiany i charakteryzują się bardzo wysoką dynamiką. Fundamentalne znaczenie kwestii dostępu do kapitału oraz możliwość zaobserwowania interesujących zmian związanych z prężnym rozwojem podsystemu finansowania nieruchomości były podstawowymi przesłankami wyboru tematyki tej pracy.

Głównym celem pracy jest przedstawienie tendencji na rynku finansowania nieruchomości z punktu widzenia przeciętnego Polaka – kredytobiorcy i nabywcy nieruchomości. W zamiarze zachowania aktualności pracy i wyciąganych wniosków skupiono się w szczególności na analizie kilku ostatnich lat funkcjonowania rynku.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział zawiera ogólną charakterystykę rynku nieruchomości z punktu widzenia finansowania oraz przybliża specyfikę kredytu hipotecznego jako głównego źródła kapitału dla przeciętnego kredytobiorcy.
W skład rozdziału drugiego wchodzi pogłębiona analiza sytuacji w postaci opracowanych statystyk dla rynku kredytów mieszkaniowych.
Trzeci rozdział to podsumowanie dwóch poprzednich, próba oceny kondycji rynku finansowania nieruchomości mieszkaniowych i określenia perspektyw jego rozwoju.

Wstęp 5

I Nieruchomość jako przedmiot finansowania 6
1.1 Nieruchomość i rynek nieruchomości – ogólne definicje i cechy 6
1.2 Źródła kapitału dla rynku nieruchomości – techniki i metody finansowania 12
1.3 Kredyt hipoteczny jako podstawowa metoda finansowania nieruchomości mieszkalnych – definicje i charakterystyka 20

II Pogłębiona analiza sytuacji 26
2.1 Stan rynku nieruchomości 26
2.2 Tendencje na rynku kredytów mieszkaniowych 29
2.3 Program „Rodzina na Swoim” 39

III Ocena kondycji i perspektyw rynku finansowania nieruchomości 42
3.1 Sytuacja mieszkaniowa w Polsce – geneza i uwarunkowania rozwoju 42
3.2 Usytuowanie rynku bankowego 47
3.3 Inicjatywy państwowe – program „Rodzina na Swoim” 53

Bibliografia 61
Spis tabel 63
Spis wykresów 63

image_pdf