Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw

praca magisterska: 120 stron, 38 pozycji w bibliografii

Cel i zakres pracy 3

Rozdział I.  Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i na świecie 6
1.1. Sytuacja finansowa małych i średnich firm w Polsce 7
1.2. Formy organizacyjno-prawne MSP w Polsce 11
1.3. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 20
1.4. Wsparcie dla MSP w Unii Europejskiej 27
1.5. Małe i średnie przedsiębiorstwa w USA i Japonii 32

Rozdział II.  Zasady funkcjonowania przedsiębiorstw 40
2.1. Cele przedsiębiorstwa 40
2.2. Rola kapitału przedsiębiorstwa 44
2.3. Charakterystyka zewnętrznych źródeł finansowania 49

Rozdział III.  Formy finansowania rozwoju małych i średnich firm 59
3.1. Fundusze venture capital 59
3.2. Fundusz Poręczeń Kredytowych BGK i Unii Europejskiej 70
3.3. Private placement 83

Rozdział IV. Rola funduszy inwestycyjnych i pomocowych  w finansowaniu MSP 88
4.1. Finansowanie poprzez fundusze inwestycyjne 88
4.2. Publiczny rynek kapitałowy 92
4.3. Fundusze pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 98
4.3.1. Fundusze krajowe dla MSP 101
4.3.2. Fundusze krajów członkowskich Unii Europejskiej dla MSP 105

Synteza i wnioski końcowe 110
Bibliografia 116
Spis tabel 119
Spis rysunków 120

image_pdf