Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako dyscypliny nauki

Praca Licencjacka, bardzo obszerna (ponad 100 stron). W.S.B. Piła obrona dopiero w 2003r. Do tej pory jeszcze nigdzie nie publikowana.

Spis treści:

I. WSTĘP. 2
I.1.Podstawowe założenia klasyfikacji zjawisk finansowych. 4
I.1.1. Podmiotowa (kto?) 4
I.1.2. Przedmiotowa (co?) 4
I.1.3. Funkcjonalna (jak?) 5
II. GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW. 5
II.1. Formy gospodarki finansowej: 6
II.2. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa. 6
II.3. Kryteria oceny gospodarki finansowej. 7
II.4. Gospodarka finansowa a system gospodarczy i finansowy. 7
II.5. Wartość pieniądza w czasie i ryzyko w działalności gospodarczej. 8
II.6. Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa. 11
III. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA. 16
III.1. Aktywa i majątek 17
III.1.1. Majątek trwały 17
III.1.2. Majątek obrotowy 18
III.1.3. Towar 18
III.2. Pasywa, kapitał własny, kapitał obcy. 18
III.2.1. Kapitał własny 19
III.2.2. Kapitały obce 19
III.3. Przychody i koszty, rodzaje polityki cenowej, postacie obniżek, 21
III.4. Rodzaje kosztów. 23
III.4.1. Rzeczowe 23
III.4.2. Osobowe 23
III.4.3. Finansowe 24
III.4.4. Pozostałe koszty przedsiębiorstwa 24
III.5. Analiza przedsiębiorstwa, wskaźnik płynności 24
III.5.1. Wskaźnik płynności 24
III.5.2. Wskaźnik rotacji (przykładowe zadania) 25
III.5.3. Wskaźnik wiarygodności kredytowej. 27
III.5.4. Wskaźnik zyskowności (rentowności) 28
III.6. Piramida Diponta 29
III.7. Zarządzanie należnościami. 30
III.8. Pojęcie kredytu. Podstawowe funkcje. 30
III.9. Standardy kredytowe (przykładowe zadania) 32
III.10. Monitorowanie wierzytelności, udział należności w majątku 34
III.11. Zarządzanie zasobami pieniężnymi. 35
III.11.1. Modele optymalizujące zasoby gotówki 35
III.11.2. Zarządzanie zapasami 36
III.11.3. Ocena sprawności zarządzania zapasami 37
III.12. Źródła finansowania majątku. Cechy kapitału własnego i obcego. 37
III.12.1. Koszty kapitału własnego i obcego. 38
III.12.2. Model wyceny aktywów kapitałowych 39
III.13. Definicja świadczenia podatkowego. 39
III.14. Weksel i jego funkcje. 40
III.15. Co to jest faktoring? 40
III.16. Podatek 41
IV. OBRAZ RUCHU OKRĘŻNEGO KAPITAŁU I PRZEMIESZCZANIA SIĘ WARTOŚCI RZECZOWYCH. 41
Rys. 1. Forma ruchu okrężnego przeds. wytwarzającego dobra materialne 44
V. ŚRODKI TRWAŁE (MAJATEK TRWAŁY). 45
Rys. 2. Nierównomierny i równomierny ruch okrężny środków obrotowych 47
VI. PROBLEMY AMORTYZACJI. (przykłady, metody liczenia) 53
VII. MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA. 61
VII.1. Zarządzanie majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa 69
VII.1.1. Zarządzanie zapasami 69
VII.1.2. Zarządzanie środkami pieniężnymi 74
VII.1.3. Zarządzanie należnościami 76
VII.2. Obliczanie wartości majątku obrotowego. 77
VII.2.1. Do czego służy obliczanie wartości majątku obrotowego firmy? 77
VII.2.2. Jak obliczyć wartość majątku obrotowego? 78
VII.2.3. Jak obliczyć wartość należności? 78
VIII. INWESTYCJE I KAPITAŁ OBROTOWY 78
VIII.1. Finansowanie kapitału obrotowego — cykl konwersji pieniądza 78
VIII.2. Strategia finansowania kapitału obrotowego 81
VIII.3. Źródła finansowania krótkoterminowego 82
IX. NALEŻNOŚCI JAKO CZĘŚĆ SKŁADOWA KAPITAŁU OBROTOWEGO 84
IX.1. Pojęcie i struktura kapitału obrotowego 84
IX.2. Cykl kapitału obrotowego (przykład praktyczny) 87
IX.3. Pojęcie i klasyfikacja należności. 97
X. BIBLIOGRAFIA

image_pdf