Ewidencja księgowa papierów wartościowych na podstawie MPEC Wrocław S.A.

Wrocław 2001, 74 strony.

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
1 Papiery wartościowe
1.1 Definicja papierów wartościowych oraz ich charakterystyka
1.2 Lokacyjne papiery wartościowe
ROZDZIAŁ II
1 Weksle
1.1 Pojęcie weksli
1.2 Rodzaje i funkcje weksla
1.3 Elementy składowe weksli
1.4 Przenoszenie praw z weksla
1.5 Bankowe dyskonto weksli
1.6 Zapłata i zwrotne dochodzenie należności wekslowej
1.7 Ewidencja księgowa
2 Czeki
2.1 Czek jako środek zapłaty
2.2 Rodzaje czeków
2.3 Zapłata czekami
3 Akcje
3.1 Pojęcie, znaczenie i rodzaje akcji
3.2 Emisja i zbywanie akcji
3.3 Dywidenda
3.4 Ewidencja księgowa akcji
4 Obligacje
4.1 Pojęcie i znaczenie obligacji
4.2 Emisja i obrót obligacjami
4.3 Klasyfikacja według rodzajów
4.4 Ewidencja księgowa obligacji
5 Krótkoterminowe papiery (bony) dłużne
5.1 Bony skarbowe
6 Towarowe papiery wartościowe
6.1 Konosamenty
6.2 Dowody składowe
ROZDZIAŁ III
1 Ogólna charakterystyka badań firmy MPEC Wrocław S.A.
1.1 Forma prawna
1.2 Struktura organizacyjna
1.3 Główni kontrahenci
1.4 Pozycja na rynku
1.5 Plany strategiczne na przyszłość
ROZDZIAŁ IV
1. Ewidencja papierów wartościowych na przykładzie firmy „MPEC” Wrocław S.A.
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA

image_pdf