Ewidencja i analiza kosztów na przykładzie Społem

93 strony, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp 5

Rozdział pierwszy
Ewidencja kosztów 7
1.1. Koszty według typów działalności 9
1.2. Koszty w układzie rodzajowym 13
1.3. Koszty według odmian działalności 19
1.4. Koszty w układzie funkcjonalnym 20
1.5. Koszty według miejsc powstania 21
1.6. Koszty w układzie kalkulacyjnym 22

Rozdział drugi
Rozliczenie kosztów 27
2.1. Związki między ośrodkami kosztów 27
2.2. Podstawy rozliczania kosztów ośrodków usługowych i kosztów zarządu 34
2.3 Ustalenie kosztu usług finalnych 50

Rozdział trzeci
Zasady funkcjonowania „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Wola 55
3.1. Historia spółdzielczości w Polsce i na świecie 55
3.2. Struktura organizacyjna 59
3.3. Zasady prowadzenia rachunkowości 64
3.4. Sytuacja majątkowo-kapitałowa Spółdzielni 66

Rozdział czwarty
Analiza kosztów WSS „Społem” Wola w Warszawie 73
4.1. Struktura kosztów 73
4.2. Dynamika kosztów 78
4.3. Analiza kosztów w układzie funkcjonalnym 81

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 91
Spis schematów i wykresów 93

image_pdf