Ewidencja i analiza kosztów na przykładzie Społem

87 stron, 37 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział pierwszy
Ewidencja kosztów 4
1.1. Koszty według typów działalności 6
1.2. Koszty w układzie rodzajowym 10
1.3. Koszty według odmian działalności 16
1.4. Koszty w układzie funkcjonalnym 17
1.5. Koszty według miejsc powstania 18
1.6. Koszty w układzie kalkulacyjnym 20

Rozdział drugi
Rozliczenie kosztów 23
2.1. Związki między ośrodkami kosztów 23
2.2. Podstawy rozliczania kosztów ośrodków usługowych i kosztów zarządu 30
2.3 Ustalenie kosztu usług finalnych 47

Rozdział trzeci
Zasady funkcjonowania „Społem” Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Wola 50
3.1. Historia spółdzielczości w Polsce i na świecie 50
3.2. Struktura organizacyjna 54
3.3. Zasady prowadzenia rachunkowości 60
3.4. Sytuacja majątkowo-kapitałowa Spółdzielni 62

Rozdział czwarty
Analiza kosztów WSS „Społem” Wola w Warszawie 68
4.1. Struktura kosztów 68
4.2. Dynamika kosztów 73
4.3. Analiza kosztów w układzie funkcjonalnym 76

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 85
Spis schematów i wykresów 87

image_pdf