Etyczne aspekty zarządzania w organizacji

Praca została napisana celem zbadania wpływu ewentualnych istniejących rozbieżności pomiędzy systemami moralnymi a zaistniałą praktyką w organizacji.

Wstęp 3
Rozdział I.  Istota wybranych teorii etyki 5
1.1. Istota etyki 5
1.2. Problematyka etyki biznesu 11
1.3. Teorie etyki a etyka biznesu 19
1.4. Perspektywy rozwoju etyki biznesu 26
Rozdział II.  Etyka w zarządzaniu organizacją 33
2.1. Wartości i normy etyczne w zarządzaniu 33
2.2. Instrumenty etyki w zarządzaniu 40
2.3. Etyczne uzasadnienie partycypacji pracowniczej 44
2.4. Promowanie zasad etyki 49
Rozdział III.  Etyczne aspekty zarządzania w PTK Centertel Sp. z o.o. 54
3.1. Charakterystyka metodyczna badań własnych 54
3.1.1. Środowisko badane 54
3.1.1 a. Powstanie i struktura PTK Centertel Sp. z o.o. 54
3.1.1 b. Przedmiot i ewolucja działalności firmy 57
3.1.2. Cel badań oraz charakterystyka problemów badawczych 62
3.1.3. Metody i techniki badawcze 64
3.2. Wyniki 66
3.2.1. Struktura badanej populacji 66
3.2.2. Relacje między pracownikami a etyka w firmie 69
3.2.3. Organizacja w kontekście etycznym 72
3.2.4. Etyczne aspekty zarządzania a pracownicy firmy 76
Zakończenie 80
Bibliografia 82
Aneks 85
Ankieta 85
Spis tabel 89
Spis schematów 90

image_pdf