Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej

Praca magisterska obroniona w 2009 roku w Siedlcach, 74 strony + ankieta w załączeniu

Wstęp  4

Rozdział 1. Emigracja – wybór  świadomy czy  przymus ekonomiczno – polityczny 8
1.1. Rys historyczny emigracji Polaków na przestrzeni XIX i XX wieku  8
1.2  Przyczyny emigracji Polaków na przestrzeni XIX i XX Polski  13
1.3  Struktura społeczna XIX i XX emigracji polskiej 17

Rozdział 2. Przemiany polityczne, społeczne i ich wpływ na wybór nowej ojczyzny 21
2.1. Przyczyny współczesnej emigracji 21
2.2. Próba zdefiniowania współczesnego patriotyzmu na tle przemian po 1989 roku 32
2.3. Bezpieczeństwo rodziny na tle bezpieczeństwa całego kraju 43

Rozdział 3. Analiza procesu emigracji oraz sposoby jej powstrzymania 53
3.1. Koncepcje poprawy bezpieczeństwa  poprzez wsparcie rodziny 54
3.2. Portret współczesnego Polaka – emigranta 56
3.3. Środki zaradcze  eliminujące proces emigracji – próba znalezienia złotego środka 64

Zakończenie  68
Spis tabel  72
Spis wykresów  73
Bibliografia  74
Załączniki  78

Wstęp

Emigracja zarobkowa, jako zjawisko społeczne, zyskuje coraz większą uwagę zarówno na polu akademickim, jak i w kontekście polityki społecznej. Zjawisko to wpływa na życie nie tylko samych emigrantów, ale również na ich rodziny pozostające w kraju. Niniejsza praca magisterska podjęła się tematu emigracji zarobkowej i jej wpływu na bezpieczeństwo rodziny polskiej, analizując to zjawisko na przestrzeni XIX i XX wieku oraz w kontekście współczesnych przemian społeczno-politycznych.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział pt. „Emigracja – wybór świadomy czy przymus ekonomiczno-polityczny” przedstawia rys historyczny emigracji Polaków na przestrzeni XIX i XX wieku, analizując jej przyczyny oraz strukturę społeczną. Omówienie historycznych aspektów emigracji pozwala na głębsze zrozumienie motywów, które wpływały na decyzje o wyjeździe zarobkowym Polaków.

Drugi rozdział pt. „Przemiany polityczne, społeczne i ich wpływ na wybór „nowej ojczyzny” koncentruje się na przyczynach współczesnej emigracji zarobkowej oraz na próbie zdefiniowania patriotyzmu na tle przemian społeczno-politycznych po 1989 roku. Ponadto, rozdział ten analizuje bezpieczeństwo rodziny w kontekście bezpieczeństwa całego kraju, wskazując na związki między tymi pojęciami.

W trzecim rozdziale pt. „Analiza procesu emigracji oraz sposoby jej powstrzymania” praca magisterska skupia się na analizie procesu emigracji oraz na koncepcjach poprawy bezpieczeństwa rodziny poprzez jej wsparcie. Przedstawiony zostaje portret współczesnego Polaka-emigranta oraz przedyskutowane są środki zaradcze mające na celu eliminację procesu emigracji.

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest przedstawienie emigracji zarobkowej jako zjawiska społecznego wpływającego na bezpieczeństwo rodziny polskiej oraz analiza czynników wpływających na decyzje Polaków o wyjeździe za granicę. Praca ma służyć jako źródło wiedzy na temat zjawiska emigracji zarobkowej oraz jako podstawa do dalszych badań nad wpływem tego zjawiska na społeczeństwo polskie.

image_pdf