Ekoturystyka

79 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Charakterystyka ekoturystyki i oferty przedsiębiorstwa ekoturystycznego 4
1.1. Geneza i rys historyczny ekoturystyki 4
1.2. Powiązanie i relacje między ekoturystyką, turystyką zrównoważoną a agroturystyką 13
1.3. Istota, cele i zadania przedsiębiorstwa ekoturystycznego 21
1. 4. Oferta przedsiębiorstwa ekoturystycznego 23

Rozdział II. Uwarunkowania kształtowania oferty gospodarstwa ekoturystycznego 30
2. 1. Identyfikacja czynników warunkujących kształtowanie oferty ekoturystycznej 30
2. 2. Regulacje prawne działalności gospodarstw ekoturystycznych 33
2. 3. Jakość i jej znaczenie w ekoturystyce 41
2. 3. 1. Certyfikacja 45
2. 3. 2. Kategoryzacja gospodarstw 48

Rozdział III. Kształtowanie oferty gospodarstw ekoturystycznych – analiza badań własnych 56
3. 1. Charakterystyka przedsiębiorstw ekoturystycznych, działających Polsce 56
3. 2. Metodologia badań 57
3. 3. Analiza i prezentacja wyników badań własnych 60
3. 4. Wnioski z badań 72

Zakończenie 74
Bibliografia 76
Spis tabel 79
Spis rysunków 79

image_pdf