Dzieje wychowania fizycznego w Polsce w świetle pisma „Wychowanie fizyczne i sport”

Praca magisterska. Ma 122 strony.

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ROZWÓJ CZASOPIŚMIENNICTWA PEDAGOGICZNEGO W POLSCE
1. Narodziny czasopism pedagogicznych
2. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w okresie zaborów
3. Czasopiśmiennictwo pedagogiczne w latach międzywojennych
4. Rozwój czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce po II wojnie światowej
5. Okres transformacji ustrojowej

ROZDZIAŁ II
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CZASOPISMA
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

ROZDZIAŁ III
ODZWIERCIEDLENIE DZIEJÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU NA ŁAMACH CZASOPISMA WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT W LATACH 1989 – 2000
1. Kierunki i ośrodki badań dziejów wychowania fizycznego i sportu w Polsce
2. Archiwa państwowe jako baza źródłowa do badań historii kultury fizycznej
3. Dzieje wychowania fizycznego i sportu na ziemiach polskich do 1918 roku
4. Polityka Prus i jej wpływ na rozwój kultury fizycznej w Polsce
5. Pierwsze kluby i stowarzyszenia sportowe w Rosji
6. Koncepcje, uwarunkowania i efekty instytucjonalnej działalności
w dziedzinie kultury fizycznej w Polsce w latach 1919-1939
7. Sport a Rada Europy
8. Sport w krajach Europy Środkowo – Wschodniej
9. Sport żydowski
10. Sto lat promocji zdrowia w Polsce
11. Początki piłki nożnej w Polsce
12. Ewolucja struktur organizacyjnych państwowego kierownictwa kultury fizycznej w Polsce
13. Parlament Polski Ludowej a kultura fizyczna w latach 1944-1991
14. Reforma studiów wychowania fizycznego w Polsce w latach 1969-1973
15. Struktura i przeobrażenia organizacji sportowych w Polsce
16. System upowszechniania sportu
17. Granice dopuszczalności uprawiania sportu w Polsce
18. Sport w środkach masowego przekazu
19. Kariery sportowe studentów w uczelniach wychowania fizycznego
20. Obiekty kultury fizycznej w Polsce
21. Szkoła a ewolucja systemu sportu szkolnego
22. Znaczenie sportu i sztuki w kształtowaniu osobowości człowieka
23. Stan nauk o kulturze fizycznej
24. Kształcenie kadr naukowych
25. Wychowanie fizyczne i sport w szkołach wyższych po 1989 roku
26. Naczelny Sąd Administracyjny, a kultura fizyczna
27. Słownik biograficzny wychowania fizycznego i sportu

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

image_pdf