Działalność transportowa kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A.

LICENCJACKA
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Wstęp str.4.

Rozdział I
Charakterystyka transportu str.6.
1.1. Pojęcie i klasyfikacja Transportu str.6.
1.2. Transport Samochodowy str.9.
1.2.1. Technologie przewozu i środki transportu str.12.
1.2.2. Podstawowe wiadomości o taryfach przewozowych str.13.
1.2.3. Zachowania na rynku jednostek transportu samochodowego str.14.
1.3. Transport Kolejowy str.15.
1.3.1. Infrastruktura transportu kolejowego str.15.
1.3.2. Dalsza restrukturyzacja organizacyjna, finansowa grupy PKP str.19.
1.3.3. Kolejowe środki transportu str.20.
1.4. Transport Morski str.21.
1.4.1. Infrastruktura transportu morskiego str.21.
1.4.2. Środki transportu morskiego str.22.
1.4.3. Popyt na transport morski str.25.
1.4.4. Dokumenty przewozowe w transporcie morskim str.26.
1.5. Żegluga Śródlądowa str.29.
1.5.1. Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego str.29.
1.5.2. Środki transportu w żegludze śródlądowej i dokumentacja przewozowa str.31.
1.5.3. Popyt na transport żeglugą śródlądową str.33.
1.6. Transport Lotniczy str.34.
1.6.1. Infrastruktura transportu lotniczego str.34.
1.6.2. Środki transportu lotniczego str.36.
1.6.3. Popyt na transport lotniczy str.36.

Rozdział II
Polityka transportowa str.38.
2.1. Transport w łańcuchach logistycznych str.38.
2.2. Podstawowe pojęcia, definicje, systematyka, klasyfikacja str.40.
2.3. Narzędzia polityki protekcjonizmu w handlu międzynarodowym str.44.
2.4. Polityka transportowa państw Unii Europejskiej str.47.
2.5. Polska polityka transportowa str.49.

Rozdział III
Funkcjonowanie transportu w Kopalni Piasku „KuŹnica
Warężyńska” S.A. str.57.
3.1. Struktura organizacyjna – przedmiot działalności, rynki zbytu,
usług i towarów str.57.
3.2. Stan i struktura zatrudnienia str.59.
3.3. Majątek spółki str.61.
3.4. Bilans i rachunek zysków i strat str.64.
3.5. Możliwości rozwoju spółki str.67.
3.6. Działalność spółki w 2003 roku str.69.
3.7. Podsumowanie str.74.
Zakończenie str.75.
Bibliografia str.76.
Spis tabel str.77.
Spis rysunków str.77.

image_pdf