Działalność kredytowa banku na przykładzie Kredyt Banku S.A.

81 stron, 64 pozycje w bibliografii

Wstęp  4

Rozdział I – Pojęcie i istota ryzyka kredytowego 6
1.1.    Pojęcie ryzyka kredytowego i jego rodzaje 6
1.2.    Źródła ryzyka kredytowego 11
1.3.    Skutki ryzyka kredytowego 14
1.4.    Pojęcie i istota zarządzania ryzykiem kredytowym 15
1.4.1. Definicja zarządzania ryzykiem kredytowym 15
1.4.2. Funkcje zarządzania ryzykiem kredytowym 17
1.4.3. Metody zarządzania ryzykiem kredytowym 18
1.4.3.1. Uwagi ogólne 18
1.4.3.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w odniesieniu do pojedynczego kredytu 19
1.4.3.3. Zarządzanie portfelem kredytowym 21
1.4.3.4. Zarządzanie ryzykiem kredytowym aktywów i zobowiązań pozabilansowych 22
1.5.  Zabezpieczenia kredytów jako jedna z form  zarządzania ryzykiem kredytowym 23

Rozdział II – Charakterystyka działalności kredytowej IX Oddziału Kredyt Banku S.A. w Warszawie 26
2.1. Charakterystyka IX O/W-wa KB S.A. 26
2.2. Podział  kredytów 6
2.3. Rodzaje kredytów udzielanych w IX O/ W-wa KB S.A. 29
2.3.1. Kredyty na finansowanie działalności gospodarczej 29
2.3.2. Kredyty dla klientów indywidualnych 31
2.4. Procedury udzielania kredytów w IX O/ W-wa KB S.A. 35
2.4.1. Procedury udzielania kredytów osobom prawnym 36
2.4.2.Procedury udzielania kredytów osobom fizycznym 38
2.5. Monitoring kredytowy 43

Rozdział III – Ocena działalności kredytowej IX Oddziału Kredyt Banku S. A. w Warszawie 51
3.1. Polityka kredytowa IX Oddziału Kredyt Banku S. A. w Warszawie 51
3.2. Wielkość i dynamika udzielonych kredytów 53
3.3. Struktura kredytów 55
3.4. Jakość portfela kredytowego 60

Zakończenie 72
Bibliografia 74

Załączniki 78
Załącznik nr 1.  Spis tabel 78
Załącznik nr 2.  Spis wykresów 89
Załącznik nr 3.  Oświadczenie 80

image_pdf