Działalność kredytowa Banku Credit Agricole w warunkach konkurencyjnego rynku

85 stron, 45 pozycji w bibliografii

Wstęp 1

Rozdział I. Pojęcie i istota systemu bankowego- ujęcie teoretyczne 3
1. Definicja banku 3
2. Podział banków 7
3. System bankowy a sektor finansowy 13

Rozdział II. System bankowy w Polsce 27
1. Przemiany bankowości na świecie  – geneza i rozwój 27
2. Ewolucja systemu bankowego w Polsce 31
3. Rozwój systemu bankowego w Polsce 33
4. Nadzór bankowy 37

Rozdział III. Wpływ polityki pieniężnej na sektor bankowy 45
1. Stabilizowanie gospodarki w latach dziewięćdziesiątych 45
2. Instrumenty polityki pieniężnej NBP 50
3. Możliwości oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę i jej wpływ na sektor bankowy 53

Rozdział IV. Analiza strategii działalności banku 61
1. Organizacja i działalność bieżąca banku 61
2. Otoczenie zewnętrzne i jego wpływ na działalność banku 64
3. Strategia i polityka finansowa  banku w makrootoczeniu  ekonomicznym 70

Zakończenie 78
Bibliografia 81
Spis tabel i rysunków 85

image_pdf