Działalność kredytowa banków komercyjnych na przykładzie PKO BP

praca licencjacka, 82 strony, Wyższa Szkoła Kupiecka z siedzibą w Zgierzu

SPIS TREŚCI
Wstęp 3

ROZDZIAŁ I – Rozwój i funkcje systemu bankowego 5
1.1. Ewolucja systemu bankowego 5
1.2. Funkcje banku centralnego 10
1.2.1. Funkcja emisyjna 11
1.2.2. Funkcja nadzorcza 12
1.2.3. Funkcja banku państwa 13
1.3. Funkcje banku komercyjnego 14

ROZDZIAŁ II – Klasyfikacja operacji bankowych
2.1. Podział operacji bankowych 20
2.2. Istota kredytów i podstawowe cechy umowy kredytowej 26
2.3. Podział kredytów 29
2.4. Ryzyko kredytowe 38
2.5. Narzędzia oceny zdolności kredytowej 41

ROZDZIAŁ III – Zabezpieczenia kredytowe 46
3.1. Zabezpieczenia rzeczowe 46
3.1.1. Blokada środków na rachunku bankowym 47
3.1.2. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym 48
3.1.3. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 48
3.1.4. Zastaw 51
3.1.5.Kaucja 54
3.1.6. Hipoteka 55
3.2. Zabezpieczenia osobiste 57
3.2.1. Poręczenie cywilne 57
3.2.2. Poręczenie wekslowe i weksle in blanco 58
3.2.3. Poręczenie bankowe i gwarancje bankowe 59
3.2.4. Przelew wierzytelności i cesja praw z ubezpieczenia 60
3.2.5. Przejęcie długu i przystąpienie do długu 61
3.2.6. Pełnomocnictwo 62

ROZDZIAŁ IV – Działalność kredytowa banku PKO BP 63
4.1. Rys historyczny PKO BP 63
4.2. Działalność kredytowa banku PKO BP 65
4.3. Podstawowe zabezpieczenia kredytów udzielanych w PKO BP 78

Zakończenie 81

Bibliografia 82

image_pdf