Działalność fitness klubów w Warszawie na przykładzie sieci World Fitness i Gymnasion

69 stron, 31 pozycji w bibliografii

STRESZCZENIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. Zarys problemu badawczego
1.1. Przegląd literatury przedmiotu
1.2. Historia rozwoju fitness klubów w Polsce
1.3. Zarządzanie strategiczne – analiza strategiczna podmiotu
1.4. Strategie marketingu
1.5. Strategiczne działania klubów fitness wobec konkurencji
1.6. Uzasadnienie wyboru problematyki

ROZDZIAŁ 2. Metodologiczne aspekty postępowania badawczego
2.1. Cel badań
2.2. Pytania badawcze
2.3. Przedmiot badań
2.4. Metody badań

ROZDZIAŁ 3. Opis i omówienie wyników badań własnych

PODSUMOWANIE
WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA

image_pdf