Działalność edukacyjna Policji

praca licencjacka, Uniwersytet Gdański

Wstęp 1
1.Edukacja pozaszkolna dziecka i jej formy 3
1.1. Wyjaśnienia terminologiczne 3
1.2.Placówki organizujące zajęcia pozaszkolne 4
1.3.Cele, zadania i funkcje placówek pozaszkolnych 10
1.4.Formy organizacyjne pracy pozaszkolnej 20
1.5. Zmiany w działalności placówek wychowania pozaszkolnego 25
2.Policyjny program edukacyjny POPO 28
2.1.Cele, koszty i efekty realizacji policyjnego programu edukacyjnego POPO 28
2.2. Najważniejsze fakty dotyczące programu POPO 30
2.2. Najważniejsze fakty dotyczące programu POPO 30
3.Metodologiczne aspekty badań własnych 38
3.1. Podejście ilościowe i jakościowe w badaniach pedagogicznych 38
3.2.Cele i przedmiot badań własnych 52
3.3 Problemy i hipotezy w badaniach własnych 53
3.4.Metoda, technika i narzędzia badawcze 61
3.5.Opis miejsca badań i badanej populacji 66
3.6. Przebieg badań 67
4.Działalność edukacyjna gdańskiej policji przy zastosowaniu programu POPO w świetle badań własnych 69
4.1. Działalność edukacyjna gdańskiej policji przy zastosowaniu programu POPO 69
4.2. Odbiór programu POPO przez uczniów klas początkujących 72
Podsumowanie wyników badań i zakończenie 73
Bibliografia 75

image_pdf